โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าก่อนการ Upload

2. กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เท่านั้น

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


สมัครออนไลน์


รายงานรับสมัครออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับ 11 มีนาคม 66 12 มีนาคม 66 13 มีนาคม 66 14 มีนาคม 66 15 มีนาคม 66 รวมทั้งสิ้น
ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม
ทั่วไป 262 6 268 138 2 140 88 6 94 58 1 59 50 11 61 596 26 622

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการรับ 11 มีนาคม 66 12 มีนาคม 66 13 มีนาคม 66 14 มีนาคม 66 15 มีนาคม 66 รวมทั้งสิ้น
ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม
ทั่วไป 14 147 161 8 101 109 9 61 70 35 82 117 14 73 87 80 464 544

สถิติ

spk