โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563


รับสมัครระหว่าง
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 16.30 น.