โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


รายงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 แบ่งตามประเภท
สรุปยอดเวลา 16:30 น. ของทุกวัน ในเขตพื้นที่บริการ(คน) ทั่วไป(คน) สมัครรวม(คน)
11 มีนาคม 2566 262 6 268
12 มีนาคม 2566 138 2 140
13 มีนาคม 2566 88 6 94
14 มีนาคม 2566 58 1 59
15 มีนาคม 2566 14 4 18
รวม 560 19 579