โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


รายงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


สรุปยอดเวลา 16:30 น. ของทุกวัน ม.3 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น รวม
11 มีนาคม 2566 13 148 161
12 มีนาคม 2566 8 101 109
13 มีนาคม 2566 9 61 70
14 มีนาคม 2566 33 84 117
15 มีนาคม 2566 14 68 82
รวม 77 462 539