โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566


ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าก่อนการ Upload
2. กรอกใบสมัคร
กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง
3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป


สมัครสอบ


รายงาน การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับ 14 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 รวมทั้งสิ้น
ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 89 34 123 53 28 81 35 14 49 29 15 44 27 9 36 233 100 333
International Program (IP) 13 7 20 10 4 14 2 1 3 5 2 7 2 5 7 32 19 51
Cambridge (IPC Year 8) 2 1 3 3 1 4 0 0 0 1 2 3 1 0 1 7 4 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการรับ 14 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 รวมทั้งสิ้น
ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 26 36 62 19 14 33 7 24 31 11 12 23 7 13 20 70 99 169
International Program (IP) 1 8 9 3 2 5 1 3 4 0 4 4 1 7 8 6 24 30
Cambridge (IPC Year 10) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2