โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564


ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน โครงการพิเศษ
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าก่อนการ Upload
2. กรอกใบสมัคร
กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง
3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เท่านั้น
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


สมัครสอบ


รายงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับ 19 มี.ค. 64 20 มี.ค. 64 21 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64 23 มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น
ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สิ่งแวดล้อม 100 29 129 48 21 69 18 9 27 37 5 42 27 7 34 230 71 301
Education HUB 21 7 28 13 3 16 2 3 5 7 4 11 8 4 12 51 21 72
Cambridge 0 3 3 0 0 0 0 1 1 3 1 4 1 1 2 4 6 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการรับ 19 มี.ค. 64 20 มี.ค. 64 21 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64 23 มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น
ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สิ่งแวดล้อม 13 32 45 15 17 32 11 9 20 15 7 22 9 4 13 63 69 132
Education HUB 0 6 6 0 0 0 0 6 6 10 5 15 5 0 5 15 17 32
Cambridge 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3