โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2565


ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน โครงการพิเศษขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าก่อนการ Upload
2. กรอกใบสมัคร
กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง
3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


สมัครสอบ


รายงาน การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน โครงการพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับ 19 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65 21 ก.พ. 65 22 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65 รวมทั้งสิ้น
ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สิ่งแวดล้อม 72 21 93 28 9 37 43 13 56 28 6 34 13 6 19 184 55 239
Education HUB 18 8 26 8 3 11 7 2 9 6 8 14 3 4 7 42 25 67
Cambridge 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1 1 2 2 0 2 7 3 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการรับ 19 ก.พ. 65 20 ก.พ. 65 21 ก.พ. 65 22 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65 รวมทั้งสิ้น
ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม ม.3 รร.เดิม ม.3 รร.อื่น รวม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สิ่งแวดล้อม 25 37 62 5 3 8 3 10 13 12 3 15 6 13 19 51 66 117
Education HUB 1 1 2 0 0 0 2 6 8 5 1 6 14 2 16 22 10 32
Cambridge 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 5 3 6 9