ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กหญิงภูชิษา ธินมารมย์

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงพิชญา หน่อแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กชายแมทธิว พอล แสตมป์

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงวิศัลยา จิรวุฒิพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กชายพทฑพล ภูมิระวิ

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กชายฟาร์ดี้ อิลดีอัสตี้

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงนาราชา หวังเกียรติ

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงณลีรัตน์ ทองมาก

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงโชติกา เมฆารักษ์กุล

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงพรไพลิน ยอดทอง

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิงศุภลักษณ์ พูลทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แดงงาม

*รอการชำระเงิน

13เด็กชายปกรณ์ ปิยะกันตบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กหญิงสุวิชาดา แดงงาม

*รอการชำระเงิน

15เด็กหญิงชญาดา ช่อผล

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กหญิงชลิตา โปหลง

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กหญิงภัคจีรา ผลประสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงปาลิดา เวชผสาร

*การสมัครสมบูรณ์

19เด็กชายพันธุ์ธัช ชูภักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิญโญธนาคม

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กชายพอล ภูมินทร์ เดชัวโย่

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กชายโจ อเล็กซ์ ทุเคล

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กหญิงSABRINA DIMITROVA

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กหญิงสิรัชชา ช่วยบำรุง

*การสมัครสมบูรณ์

25เด็กหญิงภูริชญา ภาษี

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กหญิงกวินธิดา กริมาลดี

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงณฐมน รัตนกรเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กชายปฏิภาณ เอียดศรีชาย

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กชายขุนพล จารุจินดา

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงปรีช์ลฎา บุญสูง

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กหญิงเอมิกา ชนะคช

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงอิสรีย์ วิจิตรวิทยากุล

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงเปมิศา ตันเก่ง

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงกิรณา พราหมณ์แก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงฐสา เรือนเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงเกรซ เฟิร์นเฮด

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กหญิงภิลศัลย์ เบียเวน

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กหญิงนันทกานต์ อย่างดี

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กชายยุทธการ ชาลีเปรี่ยม

*การสมัครสมบูรณ์

40เด็กหญิงปริ่มนภา จิตเกื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กชายเมสัน ลีออง โกห์ลามี

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กชายชนพัฒน์ เสดสม

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กชายภูริภัทร รักชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กชายOliver Beck

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กหญิงปานทิพย์ บุญเอียด

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กชายนิธาน รุ่งเรืองศรี

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กหญิงวิมวิภา มากสีสุก

*การสมัครสมบูรณ์

48เด็กหญิงอภิชญา แม๊ค มิลลัน

*การสมัครสมบูรณ์

49เด็กหญิงธนพร บุญศรีโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กหญิงศรัญรัชต์ ศรีสุวรรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กหญิงทักษอร พลดี

*การสมัครสมบูรณ์

52เด็กหญิงช่อสุธากุณต์ พุฒิวรนันท์

*การสมัครสมบูรณ์

53เด็กหญิงโยษิตา สารกิตินภากุล

*การสมัครสมบูรณ์

54เด็กหญิงณัฐสุดา ซือเอียว

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กหญิงอัยย์รณา มาลาแวจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กหญิงธนัญชนก แซ่ติ้ว

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กชายจริงจัง เถาจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงสขิลา เชาวลิต

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ใจเย็น

*การสมัครสมบูรณ์

60เด็กหญิงAnna Anttonen

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงชนกนันท์ อ๋องสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กหญิงเนล ฟ้าใส สตับส์

*การสมัครสมบูรณ์

63เด็กหญิงภูริชญา ไกรทอง

*รอการชำระเงิน

64เด็กหญิงอลิน ตัณฑเวส

*การสมัครสมบูรณ์

65เด็กหญิงภคมน สิทธิชัย

*การสมัครสมบูรณ์

66เด็กชายรัชชภูมิ ศรีมุกข์

*การสมัครสมบูรณ์

67เด็กหญิงทวิตา จันทะรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

68เด็กชายแจ็ค ปกรณ์ เคนเนดี้

*การสมัครสมบูรณ์

69เด็กหญิงศตภาดา บูรพศิขริน

*การสมัครสมบูรณ์

70เด็กหญิงซันตารีน่า เจริฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กชายธิติพัทธ์ สุชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

72เด็กหญิงกัญญ์วรา เกยทอง

*การสมัครสมบูรณ์

73เด็กหญิงญารินดา คำล้วน

*การสมัครสมบูรณ์

74เด็กหญิงประภาพร ศรีเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

75เด็กหญิงณิชากานต์ รัตนพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงโจซีลินน์ พิราวรรณ​ แคสันเทียะ

*การสมัครสมบูรณ์

77เด็กหญิงบุญสิตา จันทร์ฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์