ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา พลขันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กชายมาร์วิน โค

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กชายพุฒิชัย ศักดิ์ดี

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงอมลวรรณ พวงจิต

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กหญิงฮานา แมเดลิน มาร์คิน

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงนาตาลี รักสนิท

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงอาทิตยา มากผล

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงนลินทิพย์ สิงห์ยอง

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงปภาดา ลือเจียงคำ

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กชาย๋JIN GYU LEE

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กชายปวีณ์กร ทองบางหรง

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงมุกดารา คอยนาคอฟ

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กหญิงสุวิชญา พูนเขาทอง

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กหญิงณัฐกุลภัทร ปานพุ่ม

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กชายพิชญะ เลี่ยนอุดม

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กชายศุภกฤต ชลธาร

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กชายพุฒิเมธ ภูผา

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงอิซาเบลล่า เบอร์เกอร์

*การสมัครสมบูรณ์

19girlPailin Itming

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กชายชุติเดช ตรีเดช

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กชายปฏิพล จินดาพล

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กชายณัสธร ชายเกลี้ยง

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กชายธเนศ สมานพงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กหญิงกุลิสรา หลีบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

25GirlAbigael Knight

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กหญิงอรวรรณ เกิดทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงพิชชาวรรณ อรรถประจง

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กชายธเนศ สมานพงษ์

*รอการชำระเงิน

29เด็กหญิงพรนภัส สายจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กชายแทวอน คิม

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กชายมาร์เซล เอลกิงตัน

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงกรฐิรัชฎิ์ พลนิกร

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงภควดี โกลิยานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงกนกวรรณ ปิยะตันตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วรเดชานิติธร

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงปวริศา เสรีกุลเดช

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กชายตรุณ ซิงห์เกิล

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กชายธรรมรัตน์ ทรัพย์ทวี

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กหญิงยูฮานุช เปลาดู

*การสมัครสมบูรณ์

40เด็กหญิงกิรติกา อ่อนวันสี

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงพินทุศรณ์ เกิดเส้ง

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กชาย อภิมุข หวังประกอบสุข

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กหญิงอรกัญญา พฤกษะศรี

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กหญิงอลินตา เวชประสิทธิ์

*รอการชำระเงิน

45เด็กหญิงวรัญญา เก้าศรีสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กชายเจตนิพัทธ์ จินดาพล

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กหญิงมัสยา ถ่อแก้ว

*รอการชำระเงิน

48เด็กหญิงสัณหพิชชา เหนียวแน่น

*การสมัครสมบูรณ์

49เด็กหญิงนภสร ศรีล้ำ

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กชายธนกฤต อ่วมสถิตย์

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กหญิงทิพรดา รักชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

52เด็กชายชยพล พ่อตาแสง

*การสมัครสมบูรณ์

53เด็กหญิงเคนซ่า จอห์น

*รอการชำระเงิน

54เด็กชายวีรพัชร์ ส่งเกียรติวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กชายภีมรพัส ธงชัย

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กชายกรปณต ทองภิญโญชัย

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กชายอาชวินย์ นุรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงกฤษญนัน เดชโฆสิตสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงALISA MARFINA

*การสมัครสมบูรณ์

60เด็กหญิงศศิธร พริกบางเข็ม

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงนภสร มีลาภ

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กหญิงญาณัฐชญา บุญมา

*การสมัครสมบูรณ์

63เด็กหญิงพรลภัส จะทอ

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กหญิงภัชชญา นุรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

65เด็กหญิงรักษิณา พบแพ

*การสมัครสมบูรณ์

66เด็กหญิงปาลิดา ธิติชัยฤกษ์

*การสมัครสมบูรณ์

67เด็กหญิงอภิชญา แสงเรือง

*รอการชำระเงิน

68เด็กหญิงเเอนเจลีนา เปอร์รูสสัน

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ 086-476-5851 )

69เด็กหญิงคามิลล์ เขมิกา มายาร์ด

*การสมัครสมบูรณ์

70เด็กหญิงอสมาภรณ์ สินค้า

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กชายภูวริศ พุฒแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

72เด็กหญิงณัฏพัชร ธนาภาคย์พงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

73เด็กชายออสก้า ธฤต ฮาวล์

*การสมัครสมบูรณ์

74เด็กหญิงศิรภัสสร หนูผึ้ง

*การสมัครสมบูรณ์

75เด็กชายปัณณวิชญ์ ถาวงค์

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงนิชา มาเรีย นีลเซ่น

*การสมัครสมบูรณ์

77เด็กชายฐีชากร แก้วเจริญ

*รอการชำระเงิน

78เด็กหญิงวนิดดา ทาสีภู

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กหญิงณิชานันท์ แสงกาศนีย์

*การสมัครสมบูรณ์

80เด็กหญิงฉันทนัทธ์ พุดยอด

*การสมัครสมบูรณ์

81เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีสาคูคาม

*การสมัครสมบูรณ์

82เด็กหญิงชลธิชา อนงค์

*การสมัครสมบูรณ์