ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP/IPC Year 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร :