ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กชายโมไนย ยวนเกิด

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงนัฐกานต์ หลิ่มมณี

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญโยดม

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงกฤติกานต์ แบ่งหิรัญ

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กหญิงณิชาภา ศรีสุข

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงวรินญา สุชญาวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงจัสมิน ประหยัดทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงนาซนีน เกตุรุ่งเรือง

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุขชุม

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงศศิภัคร์ วงศ์วิวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิงดากานดา พิมาน

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สวัสดิเวช

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กชายปุญญพัฒน์ วายุเหือด

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กหญิงพิมพ์ แซ่ห่าน

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กหญิงรณิศร ดีทะเล

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กหญิงเจนจิรา ชลาพร

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กชายกวิน ดาบเหล็ก

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงวิกัญญา โกยธนธรรศ

*การสมัครสมบูรณ์

19เด็กหญิงวรกัญญา แจ่มจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กหญิงสุภาวิตา ตามชู

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กชายธนัท ดำรงเชื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กหญิงพิชชานันท์ บุญสุข

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กหญิงอังศวีร์ ชวาลรติกุล

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กหญิงอินทรพร จิตการ

*การสมัครสมบูรณ์

25เด็กหญิงปัทมเนตร พลวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กหญิงสุกฤตา ยอดรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงรัศมี ดวงดี

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กหญิงนันทิชา ตีสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กชายกฤติน วรพิทยาภรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงปาณิสรา มีธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กหญิงพิมพ์ธนภา คณาพิสิฐกุล

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงชัญญานุช จิรวัฒนวิจารณ์

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงธัญชนก อุ่นทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงพชรพร ชูทอง

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงวรรณษา แซ่ตัน

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กชายวรกันต์ ศิริพลบุญ

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กหญิงลลิลดา คงสมบัติ

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กหญิงนภสร ทองเนื้องาม

*การสมัครสมบูรณ์

40เด็กหญิงกัญญาภัทร ทองตัน

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงพศิณี สิริพรรุ่งโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กหญิงวิชญาพร จันทอุไร

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กชายสุวินัย โพธิ์ถาวร

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กหญิงนิศรา เกิดคง

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กหญิงอรลักษณ์ เด่นเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองศรีทอง

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กชายวัชริศ ศรีพล

*การสมัครสมบูรณ์

48เด็กหญิงกฤชณัท เตียวเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

49เด็กหญิงกุลธิดา เถาว์พงศ์

*รอการชำระเงิน

50เด็กหญิงนันทิมา มิเชล วอลเลซ

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กหญิงกุลธิดา เถาว์พงศ์

*รอการชำระเงิน

52เด็กหญิงศรีคำรุ้ง ปาเวียง

*การสมัครสมบูรณ์

53เด็กชายปวีณ์กร ทองบางหรง

*รอการชำระเงิน

54เด็กหญิงเบญญาภา ชัยยาศรี

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กหญิงธนัชพร อภิรติธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กหญิงมุกดารา คอยนาคอฟ

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กหญิงจันทพัชร์ รัตนประทุมมาลย์

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงสุภาวดี ขุนเดื่อ

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์สวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

60เด็กหญิงสุภัสสรา ไก่แก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำวัง

*รอการชำระเงิน

62เด็กหญิงภวิกา ชลธีศรีถาวร

*การสมัครสมบูรณ์

63เด็กหญิงณัชมน เต็มพูน

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กชายวรวิชญ วทัญญู

*การสมัครสมบูรณ์

65เด็กหญิงชนัดดา ชามะสนธ์

*การสมัครสมบูรณ์

66เด็กหญิงธันย์ชนก ทองแก้วบุญ

*การสมัครสมบูรณ์

67เด็กหญิงโศศิษฐา พวงแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

68เด็กหญิงโศภิษฐา ธัญญุพัก

*การสมัครสมบูรณ์

69เด็กหญิงณัฐปภัสญ์ เลิศสกุลบรรลือ

*การสมัครสมบูรณ์

70เด็กหญิงพราวสิตา นิภัสตรา

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กหญิงปวริศา อาจเอี่ยม

*การสมัครสมบูรณ์

72เด็กหญิงณัฐนันญ์ เลิศสกุลบรรลือ

*การสมัครสมบูรณ์

73เด็กหญิงหยกมณี บุญฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

74เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่อื๊อ

*การสมัครสมบูรณ์

75เด็กหญิงอริศรา เยาว์แสง

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงอภิสรา ศรีสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

77เด็กหญิงดวงแก้ว อึ๋งสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

78เด็กหญิงกนกพร แซ่โค้ว

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กชายเกียรติภูมิ อึ๋งสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

80เด็กหญิงศศิวิภารัตน์ สุจิวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

81เด็กหญิงปภัชญา สร้างเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

82เด็กหญิงจิตรอารีย์ อนุกูลสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

83เด็กชายกฤตภัค เลิศหล้า

*ขาดคุณสมบัติ

84เด็กชายสรัล บัวซ้อน

*การสมัครสมบูรณ์

85เด็กหญิงสุธาลดา บัวแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

86เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์วาสนา

*การสมัครสมบูรณ์

87เด็กชายภูริณัฐ ย่องบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

88เด็กหญิงอภิชาดา คงนาม

*การสมัครสมบูรณ์

89เด็กหญิงอติกานต์ สังฆจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

90เด็กหญิงชนัฐปภา เหลื่อมใส

*การสมัครสมบูรณ์

91เด็กหญิงสุทธิดา แต้มประสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

92เด็กหญิงซีคิง เลง

*การสมัครสมบูรณ์

93เด็กชายเฟาซี รอบคิด

*การสมัครสมบูรณ์

94เด็กชายณัฏฐกฤดา ฉั่วเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

95เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ

*การสมัครสมบูรณ์

96เด็กหญิงฐิติรัตน์ คุณวุฒิ

*การสมัครสมบูรณ์

97เด็กหญิงเขมณิจ คงทองสังข์

*การสมัครสมบูรณ์

98เด็กชายภัทรวิทย์ เชื้อสมัน

*การสมัครสมบูรณ์

99เด็กหญิงอรุณรัตน์ แรงกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

100เด็กหญิงกันติชา วิญญูประดิษฐ์

*รอการชำระเงิน

101เด็กหญิงภัทรศยา เขียวคำ

*การสมัครสมบูรณ์

102เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

103เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศิริสกุลสมบัติ

*การสมัครสมบูรณ์

104เด็กหญิงกันติชา วิญญูประดิษฐ์

*การสมัครสมบูรณ์

105เด็กชายศัจกร วิชาธรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

106เด็กหญิงชาลิณี โภคากร

*การสมัครสมบูรณ์

107เด็กชายจิรวัฒน์ ตั้งตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

108เด็กหญิงณัฐนรี สกลวิสูตร

*การสมัครสมบูรณ์

109เด็กหญิงรชาดา ฐานันดรวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

110เด็กหญิงกัญญ์ณณัฎฐ์ จีนภูเขียว

*การสมัครสมบูรณ์

111เด็กหญิงไลลา มังสุรีย์

*การสมัครสมบูรณ์

112เด็กหญิงชญานิษฐ์ ธรรมวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

113เด็กหญิงแก้วตา วรรณมณีศิริ

*การสมัครสมบูรณ์

114เด็กชายกัสกร ประโยชน์

*การสมัครสมบูรณ์

115เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันพิริยะ

*การสมัครสมบูรณ์

116เด็กหญิงณธิดา รอดรวยรื่น

*การสมัครสมบูรณ์

117เด็กหญิงปฐมาวดี คชสงคราม

*การสมัครสมบูรณ์

118เด็กหญิงภัคภิญญา อินทรโชติ

*การสมัครสมบูรณ์

119เด็กหญิงปัณฑิตา กาญจนะ

*การสมัครสมบูรณ์

120เด็กชายวทัญญู พงษ์ประดิษฐ์

*การสมัครสมบูรณ์

121เด็กหญิงอรวรรณ รักชื่อ

*การสมัครสมบูรณ์

122เด็กหญิงอันดาพร สมบัติ

*การสมัครสมบูรณ์

123เด็กหญิงอรัชพร ปราบทุกข์

*การสมัครสมบูรณ์

124เด็กชายศุภวิชญ์ คงสำเร็จ

*การสมัครสมบูรณ์

125เด็กหญิงอนันตญา แซ่เจี่ย

*การสมัครสมบูรณ์

126เด็กชายปภาณ โอสถสภา

*การสมัครสมบูรณ์

127เด็กหญิงฮาน่า ทอดทิ้ง

*การสมัครสมบูรณ์

128เด็กหญิงสุพิชญา เล็บกะเต็บ

*การสมัครสมบูรณ์

129เด็กหญิงวิชญาดา ตันติวัชริยกุล

*การสมัครสมบูรณ์

130เด็กหญิงอักษรลักษณ์ คำมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

131เด็กหญิงกมลรัตน์ วรงค์พงศ์ธร

*การสมัครสมบูรณ์

132เด็กชายปุณณวิช สงวนพงศานุกูล

*การสมัครสมบูรณ์

133เด็กชายศุภกฤต พรหมศร

*การสมัครสมบูรณ์

134เด็กหญิงขวัญฤทัย วงษาวัตร

*การสมัครสมบูรณ์

135เด็กหญิงวีร์สุดา พิชิตชัยนิธิเมธ

*การสมัครสมบูรณ์

136เด็กชายกัณฐกร แก้วประภาค

*การสมัครสมบูรณ์

137เด็กหญิงฉัฐกนก อึ๋งสืบเชื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

138เด็กหญิงเกศรา ศิริพงศาภรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

139เด็กหญิงรินรดี สุปรีดารมย์

*การสมัครสมบูรณ์

140เด็กหญิงกชกร ศรีรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

141เด็กหญิงปาณิสรา ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

142เด็กหญิงมนัสนันท์ บู่ทอง

*การสมัครสมบูรณ์

143เด็กหญิงอาภาวรรณ์ อภัยภักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

144เด็กหญิงณัฐชยา อุตะปะละ

*การสมัครสมบูรณ์

145เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ ช่วยชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

146เด็กชายชาคริต แอนเดอสัน

*การสมัครสมบูรณ์

147เด็กหญิงจุฑามาศ กันอุ่น

*ขาดคุณสมบัติ

148เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

149เด็กหญิงพัชริญา ขุนนุ้ย

*การสมัครสมบูรณ์

150เด็กหญิงทัตพิชา อ่อนวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

151เด็กหญิงวีรดา สันติกูล

*การสมัครสมบูรณ์

152เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สวัสดี

*การสมัครสมบูรณ์

153เด็กหญิงลลิตา ดอนกำเหนิด

*การสมัครสมบูรณ์

154เด็กหญิงจิดาภา แกล้วทนง

*การสมัครสมบูรณ์

155เด็กหญิงกิ่งแก้ว ศรีทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

156เด็กหญิงหนึ่งหฤทัย ปานถาวร

*การสมัครสมบูรณ์

157เด็กหญิงพัชริดา สุขเกษม

*การสมัครสมบูรณ์

158เด็กชายกันตพล อังคณาเวสน์

*การสมัครสมบูรณ์

159เด็กหญิงนภาศิริ ส่งน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

160เด็กหญิงศรัณย์พร ฝ้ายเพ็ชร

*การสมัครสมบูรณ์

161เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดิฐมหาผล

*การสมัครสมบูรณ์

162เด็กชายรัฐธรรมนูญ อายุก

*การสมัครสมบูรณ์

163เด็กหญิงปานระวีกาญจน์ สีพลนอก

*การสมัครสมบูรณ์

164เด็กหญิงชุติกานต์ ณ อยุธยา

*การสมัครสมบูรณ์

165เด็กหญิงปัณณ์ยิษฐา สร้างเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

166เด็กหญิงภัทรภรณ์ ถนอมน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

167เด็กชายปัณณชัย ชาวดง

*การสมัครสมบูรณ์

168เด็กหญิงณิขนันทน์ ช่วงชุณห์ส่อง

*การสมัครสมบูรณ์

169เด็กหญิงญาณวิภา คำสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

170เด็กหญิงบัณฑิตา กองทอง

*การสมัครสมบูรณ์

171เด็กหญิงนภาพิมพ์ จรรยา

*การสมัครสมบูรณ์

172เด็กหญิงปุนณาภา วงศ์เเขวด

*การสมัครสมบูรณ์

173เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ

*การสมัครสมบูรณ์

174เด็กหญิงมนัสชนก สกุลชิต

*การสมัครสมบูรณ์

175เด็กหญิงอลินตา เวชประสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

176เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

177เด็กหญิงธมนวรรณ ตั้งวรรณกุล

*การสมัครสมบูรณ์

178เด็กหญิงณัทธนิดา ชาวชน

*การสมัครสมบูรณ์

179เด็กหญิงเพ็ญ​ณ​ภา​ จิรา​สิ​ต​

*การสมัครสมบูรณ์

180เด็กหญิงณัฐณิชา อักโข

*การสมัครสมบูรณ์

181เด็กหญิงณัฐพร น้อยทะเล

*การสมัครสมบูรณ์

182เด็กหญิงนันทิชา พงศานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

183เด็กชายจิระพงศ์ ปลอดบุตร

*รอการชำระเงิน

184เด็กหญิงวริศรา วิชัย

*การสมัครสมบูรณ์

185เด็กชายณัชพล เลื่องลือ

*รอการชำระเงิน

186เด็กชายชยุต สุนทรนนท์

*การสมัครสมบูรณ์

187เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์แก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

188ภัททิยา สิทธิผล

*ขาดคุณสมบัติ

189เด็กหญิงศรุดา แกล้วกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

190เด็กหญิงธันยพร แซ่อึ๋ง

*การสมัครสมบูรณ์

191เด็กชายสิรวิชญ์ สูงยิ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

192เด็กหญิงสุจินตนา บุญรุ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

193เด็กหญิงจิรัชยา เครือจัตุรงค์

*การสมัครสมบูรณ์

194เด็กชายจิรภัทร สวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

195เด็กหญิงรัตนาวดี ปราบศัตรู

*ขาดคุณสมบัติ

196เด็กหญิงวิรวรรณ เจษฎ์พัฒนานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

197เด็กหญิงชลิดา หนูเกื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

198เด็กหญิงศิรินัดดา ยายี

*การสมัครสมบูรณ์

199เด็กหญิงภคพร พยั​ฆ​เวช​

*การสมัครสมบูรณ์

200เด็กหญิงเมธาพร ชูโชติ

*การสมัครสมบูรณ์

201เด็กหญิงกิตยาภรณ์ สอนแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

202เด็กชายกล้าภวิษย์ พันธ์ศรี

*การสมัครสมบูรณ์

203เด็กหญิงปวิชญา สิงหล138

*การสมัครสมบูรณ์

204เด็กหญิงนพรดา ทองคลอด

*การสมัครสมบูรณ์

205เด็กชายวรานนท์ กสิบาล

*การสมัครสมบูรณ์

206เด็กหญิงสุศิริมล โพธิ์วัง

*การสมัครสมบูรณ์

207เด็กชายรักษิต ตรีถิ่น

*การสมัครสมบูรณ์

208เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บำรุงราษฎร์

*การสมัครสมบูรณ์

209เด็กหญิงณิชานันท์ จง

*การสมัครสมบูรณ์

210เด็กหญิงชนกานต์ นาวี

*การสมัครสมบูรณ์

211เด็กหญิงดารานาถ ลิ่มดุลย์

*การสมัครสมบูรณ์

212เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วมณี

*การสมัครสมบูรณ์

213เด็กหญิงพัทรวรรณ บุญคล้าย

*การสมัครสมบูรณ์

214เด็กหญิงเคนซ่า จอห์น

*รอการชำระเงิน

215เด็กหญิงชิดชนก ใต้ดอนไผ่

*การสมัครสมบูรณ์

216เด็กหญิงนลพรรณ คาพปารัต

*การสมัครสมบูรณ์

217เด็กหญิงชญานุช นาคสาร

*การสมัครสมบูรณ์

218จันทราทิพย์ ใฝสะอาด

*รอการชำระเงิน

219เด็กหญิงจันทราทิพย์ ใฝสะอาด

*รอการชำระเงิน

220เด็กหญิงปุณยวีร์ อ้วนอร่ามวิไล

*การสมัครสมบูรณ์

221เด็กหญิงศุภิสรา รัตนอุไร

*การสมัครสมบูรณ์

222เด็กชายวาศิลป์ ชูเพ็ง

*การสมัครสมบูรณ์

223เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีสาคูคาม

*รอการชำระเงิน

224เด็กหญิงศศิกานต์ คงชู

*การสมัครสมบูรณ์

225เด็กหญิงมณัญญา เพิ่มพูล

*การสมัครสมบูรณ์

226เด็กชายภูริวัฒน์ หน่อหมาด

*การสมัครสมบูรณ์

227เด็กหญิงจิรัชชา จิตตรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

228เด็กหญิงซิลมีย์ มุกดา

*การสมัครสมบูรณ์

229เด็กชายกันตพัฒน์ คำลือ

*การสมัครสมบูรณ์

230เด็กหญิงพิมพ์มาดา พัฒกอ

*การสมัครสมบูรณ์

231เด็กหญิงกนกวรรณ ปิยะตันตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

232เด็กหญิงนภิสา ศุภรนิมิตโยธิน

*การสมัครสมบูรณ์

233เด็กหญิงฐานิดา ตันติพิทยานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

234เด็กหญิงเพชรลดา การะเกตุ

*การสมัครสมบูรณ์

235เด็กหญิงโสภิดา ดาบเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

236เด็กหญิงเมษารัตน์ หลงขาว

*การสมัครสมบูรณ์

237เด็กชายณัฎฐนันท์ โฉมเรือง

*การสมัครสมบูรณ์

238เด็กหญิงอนินชณา ศิริกานนท์

*ขาดคุณสมบัติ

239เด็กหญิงญาดา ทับยัง

*การสมัครสมบูรณ์

240เด็กหญิงนาริน ซอ

*การสมัครสมบูรณ์

241เด็กหญิงชิณษา เพชรคง

*การสมัครสมบูรณ์

242เด็กหญิงพริมา สุราฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

243เด็กหญิงศิรินทร์ณพัชร์ พัชรวีระกุล

*การสมัครสมบูรณ์

244เด็กหญิงปรางทิพย์ คังมารินทร์

*การสมัครสมบูรณ์

245เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุญเนื่อง

*การสมัครสมบูรณ์

246เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญยัง

*การสมัครสมบูรณ์

247เด็กหญิงชนัญชิตา อินทพัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

248เด็กหญิงปุณยา สมพรานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

249เด็กหญิงสริตา ชูสินชินภัทร

*การสมัครสมบูรณ์

250เด็กหญิงรัตนวดี ไข่หงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

251เด็กหญิงพรนภา ทาหนองโดก

*การสมัครสมบูรณ์

252เด็กหญิงธณัฏฐ์ชญา บุญลาภ

*การสมัครสมบูรณ์

253เด็กหญิงปภาวดี ชาตรีวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

254เด็กหญิงธัญชนก ไตรสุวรรณรงค์

*การสมัครสมบูรณ์

255เด็กหญิงวรรณศร สิริวชิรภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

256เด็กหญิงจันทรัตน์ ปรโฆษิต

*การสมัครสมบูรณ์

257เด็กหญิงธนัชพร ศันติวิชยะ

*การสมัครสมบูรณ์

258เด็กหญิงพิตราภรณ์ กุสุมาลย์

*การสมัครสมบูรณ์

259เด็กหญิงมนัสวีย์ จันทร์พุ่ม

*การสมัครสมบูรณ์

260เด็กหญิงนิรัตน์ชา มณีใหม่

*การสมัครสมบูรณ์

261เด็กหญิงคณัสนันท์ ว่องทะเล

*การสมัครสมบูรณ์

262เด็กชายนนทกร หนูกล่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

263เด็กหญิงวรกาญจน์ แก้วนวนจริง

*การสมัครสมบูรณ์

264เด็กหญิงวิชญาพร ยิ้มสุด

*การสมัครสมบูรณ์

265เด็กหญิงปพิชญา หลิมสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

266เด็กชายณฐกร อ่อนรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

267เด็กหญิงศุภนิดา ฮั้นประเสริฐ

*การสมัครสมบูรณ์

268เด็กหญิงณ ฟ้า ช่างเหล็ฏ

*รอการชำระเงิน

269ณ ฟ้า ช่างเหล็ก

*การสมัครสมบูรณ์

270เด็กหญิงจุฑาสินี ขวัญแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

271เด็กหญิงมลฤดี กสิกรรม

*การสมัครสมบูรณ์

272เด็กหญิงธัชรัฏฐ์ อริยวงสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

273เด็กหญิงอภิชญา ทองเกลี้ยง

*การสมัครสมบูรณ์

274เด็กหญิงจุฑามาศ นำพา

*ขาดคุณสมบัติ

275เด็กหญิงหทัยชนก นพฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

276เด็กหญิงกันยกร ซอน

*การสมัครสมบูรณ์

277เด็กหญิงธมลวรรณ สุขยูง

*การสมัครสมบูรณ์

278เด็กหญิงพรกนก นุรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

279เด็กชายสิริฤกษ์ ลือภพ

*การสมัครสมบูรณ์

280เด็กหญิงอิงรชา พิมเสน

*การสมัครสมบูรณ์

281เด็กชายภูริวัฒน์ สารทบุญ

*การสมัครสมบูรณ์

282เด็กหญิงวนิดดา ทาสีภู

*ขาดคุณสมบัติ

283เด็กหญิงเกวลิน ณ ตะกั่วทุ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

284เด็กหญิงอภิศรา คมกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

285เด็กหญิงฉันทนัทธ์ พุดยอด

*ขาดคุณสมบัติ

286เด็กหญิงดาริน สิทธิวรการ

*การสมัครสมบูรณ์

287เด็กชายณราวิช ยอดสุรางค์

*การสมัครสมบูรณ์

288เด็กชายฐีชากร แก้วเจริญ

*ขาดคุณสมบัติ

289เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เอี๋ยว

*การสมัครสมบูรณ์

290เด็กหญิงอาทิตยา เจริญนันทรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

291เด็กชายกัลป์ วัฒนาทรัพย์เจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

292เด็กหญิงนภสร ใจปลื้ม

*รอการชำระเงิน

293เด็กหญิงพิชาวรรณ วงศ์สวัสดิ์

*ขาดคุณสมบัติ

294เด็กหญิงศิระภัสสร ตละวิจิตร

*การสมัครสมบูรณ์

295เด็กหญิงณัฐธิมา นาคแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

296เด็กชายทีปกร หีตหมื่น

*การสมัครสมบูรณ์

297เด็กชายผิงผิง แซ่ลี้

*การสมัครสมบูรณ์

298เด็กชายภาษวิชญ์ กัตพงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

299เด็กหญิงญาณิศา ชลกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

300เด็กหญิงกัณณ์ธีมา เจริญกลกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

301เด็กชายธนกฤษ องค์พฤกษา

*การสมัครสมบูรณ์