ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กหญิงเฟย์ดา ชลเขตต์

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงขวัญข้าว พึ่งแรง

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงเหมภัส สร้อยสน

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงประกายฟ้า แซ่เล่า

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กหญิงสิรินญา อารีรอบ

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงภวรัญชน์ บัวชู

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงจิระนันท์ สายวรานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงธันยาพร ยอแสงรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงอิสรีย์ ชัยปรีดา

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงพชรมน สรรพมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กชายกุลเชษฐ์ เจ๊ะตี

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กชายปัณณวิชญ์ รัตนศิริเนตร

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กหญิงอภิชญา จิตรลดาภิรมย์

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กชายศุภสันห์ ยั่งยืน

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กชายปฏิธาน อิ่มสำราญ

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กหญิงธยานี ชนะพาล

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กหญิงชริษา อุดมลาภ

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กชายรชต แสวงทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

19เด็กหญิงอุสาวดี จันทสระ

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กชายพิภู อักษรเพียร

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กชายศักย์ศรณ์ ศรีแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กหญิงดลนวพร ศราวุธานุศิตพงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กหญิงญานิภา พรหมศิริกุล

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กหญิงนันท์นลิน ขุนพิบูลย์

*การสมัครสมบูรณ์

25เด็กหญิงพิชญากร ปัญญาอุด

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กหญิงพิชามญช์ หอมรสกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงนิสรีน หะยีมะ

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กหญิงสิรินธรรัตน์ ภัคดี

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กหญิงสิริกร สงคง

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงศินียา โดะโอย

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กหญิงเขมิสรา เจริญศรี

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิการ

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงอภิญญา วงศ์วุ่น

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กชายเจริญ แสนพิม

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กชายสัญญวีณ์ นิลโกศล

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงศริญญา คหจิรัฐิติกาล

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กหญิงวิชญาพร ศรทอง

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กหญิงอทิตยา พิมเสน

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กชายชินาธิป ชูชิต

*การสมัครสมบูรณ์

40เด็กหญิงธนิสณา บวงแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงภัทราพร ทองมี

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขชุม

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กหญิงกิตยาภรณ์ เมฆฉาย

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กหญิงเตชินี เมืองแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กชายภูดิศ ทนุเสริม

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กชายวชิรวิชญ์ โสฬส

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กหญิงเปมิกา ศรีแผ้ว

*การสมัครสมบูรณ์

48เด็กชายปัณภัทร พักตร์จันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

49เด็กชายณัฐกิตติ์ สุภาพ

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กหญิงอรณิชชา ลังศรี

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กหญิงรุจิวัญญ์ พิสิฐกรพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

52เด็กหญิงจิดาภา หอมจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

53เด็กหญิงกัญญาพัชร ปิติสุข

*การสมัครสมบูรณ์

54เด็กหญิงณัฐณิชา จาริการ

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กหญิงศรัณยธร จีนชาวนา

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กหญิงพัณณิตา สวนเข้ม

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กหญิงสุวภัทร สังข์ขวัญ

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงพรพรหม ประธาน

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนโชติ

*การสมัครสมบูรณ์

60เด็กหญิงญาณิศา เดชอายุมนตรี

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงเลิศ

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กหญิงพิมพ์พิศา พิมพ์หอม

*การสมัครสมบูรณ์

63เด็กหญิงพิชญาสินี ประดิษฐสกุลชัย

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเพียร

*การสมัครสมบูรณ์

65girlClaudia Rauchle

*รอการชำระเงิน

66เด็กหญิงนพภัสสร สังข์ทอง

*การสมัครสมบูรณ์

67เด็กหญิงปณิตา ปิ่นแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

68เด็กหญิงทัญรดา พรหมห้อง

*การสมัครสมบูรณ์

69เด็กหญิงไอย์วริญท์ สารารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

70เด็กชายศิวัช รอดแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กหญิงวริศรา แจ่มจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

72เด็กชายฮาซัน มังสุรีย์

*การสมัครสมบูรณ์

73เด็กหญิงกุลจิรา ครึกครื้น

*การสมัครสมบูรณ์

74เด็กหญิงนิลมณี พรมรักษา

*การสมัครสมบูรณ์

75เด็กหญิงพิตรนรินทร์ อัครานุภาพพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงพรหมพร พุทธฟ้อน

*รอการชำระเงิน

77เด็กหญิงสุภารมย์ สุนทรินทุ

*การสมัครสมบูรณ์

78เด็กหญิงรัมภาภัสร์ รักษาแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กหญิงมุกตาภา รัตนวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

80เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ บรรเจิดจินต์

*การสมัครสมบูรณ์

81เด็กชายธีทัต หิรัญวิกรม

*การสมัครสมบูรณ์

82เด็กหญิงปัณณิกา ปานุวงษ์

*รอการชำระเงิน

83เด็กหญิงฐิติรัตน์ เรืองจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

84เด็กหญิงกนกวรรณ มุ่งพยาบาล

*การสมัครสมบูรณ์

85เด็กหญิงธันยาพร เอกศิรินิมิตร

*การสมัครสมบูรณ์

86เด็กหญิงกัญญาณัฐ มงคล

*การสมัครสมบูรณ์

87เด็กหญิงปุณยวีร์ เตชะวันโต

*การสมัครสมบูรณ์

88เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รอดงาน

*การสมัครสมบูรณ์

89เด็กหญิงนัทธมน วงศ์ไพโรจน์รัตนะ

*การสมัครสมบูรณ์

90เด็กชายกษิดิษฐ์ สมนาม

*การสมัครสมบูรณ์

91เด็กชายธนกร วรพิทยาภรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

92เด็กชายชลภีรย์ ใจสุข

*การสมัครสมบูรณ์

93เด็กหญิงนภัสนันท์ สร้างเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

94เด็กหญิงศุภสุตา วิสุทธิ

*การสมัครสมบูรณ์

95เด็กหญิงอินทิรา พฤกษารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

96เด็กหญิงวรรณพร พงศ์ประยูร

*การสมัครสมบูรณ์

97เด็กหญิงวรารัตน์ กิ่งกันหา

*การสมัครสมบูรณ์

98เด็กหญิงอรจิรา พฤกษารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

99เด็กหญิงอนัญญา แซ่ลี้

*ขาดคุณสมบัติ

100เด็กหญิงปพิชญา แซ่แต้

*การสมัครสมบูรณ์

101เด็กหญิงสศิรา พฤกษารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

102เด็กหญิงเกสรา เพชรเพ็ง

*การสมัครสมบูรณ์

103เด็กหญิงชนิดาภา สุขสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

104เด็กหญิงตวิษา บุหลัน

*การสมัครสมบูรณ์

105เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วเหลือง

*การสมัครสมบูรณ์

106เด็กหญิงฟานี วารี

*การสมัครสมบูรณ์

107เด็กหญิงอัยรีน คงนาม

*การสมัครสมบูรณ์

108เด็กหญิงณัฐฌา พรหมเรนทร์

*การสมัครสมบูรณ์

109เด็กหญิงอธิชา เผือดนอก

*การสมัครสมบูรณ์

110เด็กชายธนธร จิตรพรม

*การสมัครสมบูรณ์

111เด็กหญิงพัทธนันท์ หาญประสานกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

112เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชูเดชา

*การสมัครสมบูรณ์

113เด็กหญิงนัชกานต์ แช่ทอง

*การสมัครสมบูรณ์

114เด็กหญิงอภิญญาดา ภูมิณรงค์

*การสมัครสมบูรณ์

115เด็กหญิงจิดาภา บุญวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

116เด็กหญิงวัชรมน สมประดิษฐ

*การสมัครสมบูรณ์

117เด็กหญิงขวัญนิชา มั่นกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

118เด็กหญิงกุลกันยา ไชยสุภา

*การสมัครสมบูรณ์

119เด็กหญิงกวิสรา คารวพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

120เด็กหญิงณัฏฐนิช ตันติวัชริยกุล

*การสมัครสมบูรณ์

121เด็กหญิงทิพย์อาภา สุทโธ

*การสมัครสมบูรณ์

122เด็กหญิงธิดาทิพย์ สุวรรณมณี

*การสมัครสมบูรณ์

123เด็กหญิงฐานิตา ดุริยะบรรเลง

*การสมัครสมบูรณ์

124เด็กหญิงพลอยปภัส สุรภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

125เด็กชายปุณณ์ ศานติสมบัติเกษม

*การสมัครสมบูรณ์

126เด็กชายภูตะวัน เลิศพูนสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

127เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

128เด็กหญิงกุลภัสสร์ พรมแดน

*การสมัครสมบูรณ์

129เด็กชายปัญจพล เอียดสุย

*การสมัครสมบูรณ์

130เด็กหญิงภัทรพิชญ์ เสือพิทักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

131เด็กชายพรหมพิริยะ อนงค์

*การสมัครสมบูรณ์

132เด็กหญิงสุทธิกานต์ นกขาว

*การสมัครสมบูรณ์

133เด็กหญิงณิชชา คงระเรื่อย

*การสมัครสมบูรณ์

134เด็กชายวินทกร สาลิกา

*การสมัครสมบูรณ์

135เด็กหญิงสุภัคชญา แซ่ฉั่ว

*การสมัครสมบูรณ์

136เด็กหญิงณัชชา เงินคีรี

*การสมัครสมบูรณ์

137เด็กหญิงสุทธิกานต์ แก้วมณี

*การสมัครสมบูรณ์

138เด็กหญิงกวินธิดา โสมกลาง

*การสมัครสมบูรณ์

139เด็กหญิงกชนิภา ติรวัฒนะ

*การสมัครสมบูรณ์

140เด็กชายณัฐกิตติ์ แย้มปู่

*ขาดคุณสมบัติ

141เด็กชายณัฏฐนันธ์ นิรภัย

*การสมัครสมบูรณ์

142เด็กหญิงภัณฑิรา บัวแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

143เด็กหญิงกษิรา พรบรรเทิงสุข

*การสมัครสมบูรณ์

144เด็กหญิงเอมรดา ศรีวิชัย

*การสมัครสมบูรณ์

145เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ทิ้งไว

*การสมัครสมบูรณ์

146เด็กหญิงพรปวีณ์ เอี่ยมอักษร

*การสมัครสมบูรณ์

147เด็กหญิงมนชยา พฤกษ์รังษี

*การสมัครสมบูรณ์

148เด็กหญิงพัชรีวรรณ ยอดทอง

*การสมัครสมบูรณ์

149เด็กหญิงชญาดา สุทธิมิตร

*การสมัครสมบูรณ์

150เด็กหญิงพอเพียง วันชา

*การสมัครสมบูรณ์

151เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยมโดย

*การสมัครสมบูรณ์

152เด็กหญิงกัญญาภัชร คงยง

*การสมัครสมบูรณ์

153เด็กหญิงพรปวีณ์ สุทธิกิจจานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

154เด็กหญิงมัณฑณา ทรัพย์นอง

*การสมัครสมบูรณ์

155เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ บุตรเต๋

*การสมัครสมบูรณ์

156เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์เจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

157เด็กหญิงจิรดา ช่วยแท่น

*การสมัครสมบูรณ์

158เด็กหญิงณัจฉรียา สีนา

*การสมัครสมบูรณ์

159เด็กหญิงสุรางค์พิมล เก้าศรีสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

160เด็กหญิงอลิศา โกยทอง

*การสมัครสมบูรณ์

161เด็กหญิงสุชญา รัตนกาย

*รอการชำระเงิน

162เด็กหญิงญาณกร ทองส่ง

*การสมัครสมบูรณ์

163เด็กหญิงพัษษิ์สิกานต์ ศรีทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

164เด็กหญิงสุชาวดี อุเทน

*การสมัครสมบูรณ์

165เด็กชายรัชชานนท์ อ่วมอ้อ

*การสมัครสมบูรณ์

166เด็กหญิงนันท์นภัส เตียวตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

167เด็กหญิงกนกพร เกื้อหนุน

*การสมัครสมบูรณ์

168เด็กหญิงชนิกานต์ บุญธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

169เด็กหญิงณกมล เผือกจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

170เด็กหญิงปอร์แก้ว ใจหวัง

*การสมัครสมบูรณ์

171เด็กหญิงชนิสรา ศิริประนนท์

*การสมัครสมบูรณ์

172เด็กหญิงญาณาธิป มีมะแม

*การสมัครสมบูรณ์

173เด็กชายวิวิธการ รัตนตรัง

*การสมัครสมบูรณ์

174เด็กหญิงกิตติพิชญ์ รู้จัก

*การสมัครสมบูรณ์

175เด็กหญิงอลิสเบธ ฮิลล์ ครานท์ซ

*การสมัครสมบูรณ์

176เด็กหญิงไอยวริญ แทนโป

*การสมัครสมบูรณ์

177เด็กหญิงกัญญาณัฐ เเสงคง

*การสมัครสมบูรณ์

178เด็กหญิงนลินทิพย์ กริชคารม

*การสมัครสมบูรณ์

179เด็กหญิงนภสร เย็นฉ่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

180เด็กชายสัณพิชษ์ สีคุ่ย

*การสมัครสมบูรณ์

181เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองตัน

*การสมัครสมบูรณ์

182เด็กหญิงสุธิมา บัวซ้อน

*การสมัครสมบูรณ์

183เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ทาทอง

*การสมัครสมบูรณ์

184เด็กหญิงพัชรีพร ตรีขจรเกียรติ

*การสมัครสมบูรณ์

185เด็กหญิงชัญญาสินี โอชะพนัง

*การสมัครสมบูรณ์

186เด็กหญิงตวิษา แกล้วกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

187เด็กหญิงณัชชาอร แว่นนาค

*การสมัครสมบูรณ์

188เด็กหญิงลาชิมี ปัญนารี

*การสมัครสมบูรณ์

189เด็กชายกฤชสรร เเจ้งไบ

*การสมัครสมบูรณ์

190เด็กชายจิรายุ ช่วยสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

191เด็กหญิงอรวรรณ ง้อสุรเชษฐ์

*การสมัครสมบูรณ์

192เด็กหญิงวรางค์รัตน์ รัตนวิเชียร

*การสมัครสมบูรณ์

193เด็กชายธัญวิสิษฐ์ สมานมิตร

*การสมัครสมบูรณ์

194เด็กหญิงพิณญาดา ศรีสว่าง

*การสมัครสมบูรณ์

195เด็กชายปุญชรัสมิ์ ย่องตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

196เด็กหญิงพิชามญชุ์ คะเณย์

*การสมัครสมบูรณ์

197เด็กหญิงบุษราคัม อัยรักษ์

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครใหม่ผ่านทางอีเมล 2566@satreephuket.ac.th แล้วให้ระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ลำดับที่สมัคร ระดับชั้น ชื่อโครงการที่สมัคร (งานรับนักเรียน 084 076 7731) )

198เด็กหญิงดารารัตน์ ฟองคำ

*การสมัครสมบูรณ์

199เด็กชายพัชรดนัย วันรุ่งอรุณรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

200เด็กหญิงกิรห์ติญา สุจิวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

201เด็กหญิงภัทริกา การประกอบ

*การสมัครสมบูรณ์

202เด็กชายพีรวิชญ์ แหวนเพ็ชร์

*การสมัครสมบูรณ์

203เด็กหญิง ณัฐณิชา ธุระหาญ

*รอการชำระเงิน

204เด็กชายชวัลวิชช์ หนูนุ่ม

*การสมัครสมบูรณ์

205เด็กหญิงพุทธตะวัน สองเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

206เด็กหญิงอรณิชา บุตรหง้า

*การสมัครสมบูรณ์

207เด็กชายภควุฒิ กริชคารม

*การสมัครสมบูรณ์

208เด็กหญิงวารีรัตน์ บุญโยดม

*การสมัครสมบูรณ์

209เด็กหญิงญาณิศา คุ้มเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

210เด็กหญิงอติกานต์ คงศัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

211เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุดม

*การสมัครสมบูรณ์

212เด็กหญิงศีรณา สามเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

213เด็กหญิงศศิกานต์ บุรีรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

214เด็กหญิงเมทินี ชะเอม

*การสมัครสมบูรณ์

215เด็กหญิงชาลิสา ขวัญแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

216เด็กชายกิตติพัชญ์ กิ่งทอง

*การสมัครสมบูรณ์

217เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บัวภา

*การสมัครสมบูรณ์

218เด็กชายพัชรพล พฤกษารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

219เด็กหญิงอชิรญา เพสตาเนิส

*การสมัครสมบูรณ์

220เด็กหญิงนันทิญา คงชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

221เด็กหญิงฐปนัท ธนากรสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

222เด็กหญิงปภาดา ปิยะรัฐ

*การสมัครสมบูรณ์

223เด็กหญิงมนปพร ศรีคมขำ

*การสมัครสมบูรณ์

224เด็กชายจิตติพัฒน์ ดวงใหญ่

*การสมัครสมบูรณ์

225เด็กหญิงหทัยชนก พรหมศร

*การสมัครสมบูรณ์

226เด็กหญิงกวีธิดา ฉั่วสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

227เด็กหญิงวนภาดา ปาลคเชนทร์

*การสมัครสมบูรณ์

228เด็กชายวีรวัฒน์ วีรวัฒนโยธิน

*การสมัครสมบูรณ์

229เด็กหญิงพิมพ์มาดา จินดาพล

*รอการชำระเงิน

230เด็กหญิงพิมพ์มาดา จินดาพล

*การสมัครสมบูรณ์

231เด็กชายรัชชานนท์ ธีรภาพพงศ์พันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

232เด็กหญิงกัญธิชา ช่วยกลาง

*การสมัครสมบูรณ์

233เด็กหญิงศศินัดดา นิลภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

234เด็กหญิงนัทธมน ทองเล็ก

*การสมัครสมบูรณ์

235เด็กหญิงชัญญานุช เสาะหายิ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

236เด็กชายศุภกิตติ์ สิงห์ทอง

*การสมัครสมบูรณ์

237เด็กหญิงจิราพรรณ ธรรมจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

238เด็กหญิงอาภาณัฐ ตันติวิท

*การสมัครสมบูรณ์

239เด็กหญิงพิชชาภา นาควานิช

*การสมัครสมบูรณ์

240เด็กหญิงกรกนก อุตสาหะ

*การสมัครสมบูรณ์

241เด็กหญิงอิศวรา บางคราม

*การสมัครสมบูรณ์

242เด็กชายณภัทร จักรกาญจน์

*การสมัครสมบูรณ์

243เด็กหญิงดาราวดี แซ่ฝู

*การสมัครสมบูรณ์

244เด็กหญิงสกุลรักษ์ ลิ้มสกุล

*รอการชำระเงิน

245เด็กหญิงปทิตตา ตละวิจิตร

*การสมัครสมบูรณ์

246เด็กหญิงโศภิดา จิรวัฒนวิจารณ์

*การสมัครสมบูรณ์

247เด็กหญิงกวินธิดา คำหมื่น

*การสมัครสมบูรณ์

248เด็กชายพขรสิฐส์ ดำรงปัญญารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

249เด็กหญิงชนันธร พรบรรเทิงสุข

*การสมัครสมบูรณ์

250เด็กหญิงพัฒนพัณณ์ วัฒนพิศิษฏ์

*การสมัครสมบูรณ์

251เด็กชาย สุพีรพัฒ ปวะบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

252เด็กหญิงสุชมิธา คาพปารัต

*การสมัครสมบูรณ์

253เด็กชายคณสรณ์ ศรีรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

254เด็กหญิงอลิน วัฒนะนหุต

*การสมัครสมบูรณ์

255เด็กหญิงอธิชา เทพบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

256เด็กหญิงฐิติพร แซ่หลู่

*การสมัครสมบูรณ์

257เด็กหญิงจิรธิดา พลสุข

*การสมัครสมบูรณ์

258เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์เปล่ง

*ขาดคุณสมบัติ

259เด็กหญิงธัญชนก พาหน

*การสมัครสมบูรณ์

260เด็กชายชวินทร์ จารุจินดา

*การสมัครสมบูรณ์

261เด็กหญิงสุพิชชา กองผา

*การสมัครสมบูรณ์

262เด็กหญิงณัฐมณ ร่วมสุข

*การสมัครสมบูรณ์

263เด็กหญิงอักษรศาสตร์ สุขใส

*การสมัครสมบูรณ์

264เด็กหญิงสุทธาสินีย์ เรืองรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

265เด็กหญิงพลอยปราพัต กัณหกุล

*การสมัครสมบูรณ์

266เด็กชายวรวุฒิ ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

267เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สัมพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

268เด็กชายสรศักดิ์ สุขใหญ่

*การสมัครสมบูรณ์

269เด็กหญิงสงกราต์ คำแสน

*การสมัครสมบูรณ์

270เด็กชายยศวโรดม เอียดชูทอง

*การสมัครสมบูรณ์

271เด็กหญิงกานต์พิชชา กิตติวุฒ

*การสมัครสมบูรณ์

272เด็กหญิงทัศนีย์ บุญช่วย

*การสมัครสมบูรณ์

273เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ เชื้อพุฒ

*การสมัครสมบูรณ์

274เด็กชายปิติพงศ์ หนุมาศ

*การสมัครสมบูรณ์

275เด็กชายแม็ทธิว แอนโทนี่ เทย์เลอร์ บลาย

*การสมัครสมบูรณ์

276เด็กหญิงนิฟาติน โต๊ะสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

277เด็กหญิงนรินพร กาละ

*การสมัครสมบูรณ์

278เด็กหญิงปภาวรินทร์ เรืองศิริเดช

*การสมัครสมบูรณ์

279เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาโชต สยามรัฐธราธร

*การสมัครสมบูรณ์

280เด็กชายสมหวัง จันทรา

*ขาดคุณสมบัติ

281เด็กหญิงบุญยานุช แก้วสงขลา

*การสมัครสมบูรณ์

282เด็กหญิงปารณีย์ หนูโหยบ

*การสมัครสมบูรณ์

283เด็กหญิงปรียาภัทร พลเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

284เด็กชายสมาร์ทคริส จุลนนท์

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครใหม่ผ่านทางอีเมล 2566@satreephuket.ac.th แล้วให้ระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ลำดับที่สมัคร ระดับชั้น ชื่อโครงการที่สมัคร (งานรับนักเรียน 084 076 7731) )

285เด็กหญิงกันต์ปภา ถวาย

*การสมัครสมบูรณ์

286เด็กหญิงปาลินี พงศธรโสภณ

*การสมัครสมบูรณ์

287เด็กหญิงหรรษกานต์ สมนาม

*รอการชำระเงิน

288เด็กชายภคพล ภูมิศรี

*รอการชำระเงิน

289เด็กหญิงพรนภัส รัตนะ

*การสมัครสมบูรณ์

290เด็กชายธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

291เด็กชายอัศวา แต้พานิช

*การสมัครสมบูรณ์

292เด็กหญิงปุณฑริกา ปรีชัย

*การสมัครสมบูรณ์

293เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชุมดี

*การสมัครสมบูรณ์

294เด็กชายอันดา ส่งน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

295เด็กหญิงปัณฑิตา ประโมงกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

296เด็กหญิงวนัสนันท์ จักรทอง

*การสมัครสมบูรณ์

297เด็กหญิงภัคธีมา ผลผลา

*การสมัครสมบูรณ์

298เด็กหญิง ณัฐชา อุดมดิลกกุล

*การสมัครสมบูรณ์

299เด็กหญิงภาวนียา บุญมาลา

*การสมัครสมบูรณ์

300เด็กหญิงศรัณยา ตันติวงศ์ไพศาล

*การสมัครสมบูรณ์

301เด็กหญิงบุญสิตา เกิดไกร

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครใหม่ผ่านทางอีเมล 2566@satreephuket.ac.th แล้วให้ระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ลำดับที่สมัคร ระดับชั้น ชื่อโครงการที่สมัคร (งานรับนักเรียน 084 076 7731) )

302เด็กหญิงจีระนันท์ มณีมัย

*การสมัครสมบูรณ์

303เด็กหญิงภคตา พันธกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

304เด็กหญิงบุษญารัตน์ แซ่อ๋อง

*การสมัครสมบูรณ์

305เด็กชายกันตวิชญ์ หาญกล้า

*การสมัครสมบูรณ์

306เด็กชายณัฐภัทร ลาเม๊าะ

*การสมัครสมบูรณ์

307เด็กหญิงสุมิตรตา คุณอักษร

*การสมัครสมบูรณ์

308เด็กหญิงฐิติรัตน์ มามาตย์

*การสมัครสมบูรณ์

309เด็กหญิงอัยรินดา หลีจิ

*การสมัครสมบูรณ์

310เด็กหญิงชนิดาภา ธีรพงศ์ไพศาล

*การสมัครสมบูรณ์

311เด็กชายกฤติพงศ์ จันทโร

*ขาดคุณสมบัติ

312เด็กหญิงญาณิศา อินทรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

313เด็กหญิงรัตนาวดี แซ่หลิม

*การสมัครสมบูรณ์

314เด็กหญิงชลพรรษา ลาฝอย

*การสมัครสมบูรณ์

315เด็กหญิงปุณยาพร ตงเท่ง

*การสมัครสมบูรณ์

316เด็กหญิงวิวารี โลหกุล

*การสมัครสมบูรณ์

317เด็กหญิงกัญญ์ณัฐณ์ มีทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

318เด็กชายธนภัทร บุณยัษเฐียร

*รอการชำระเงิน

319เด็กหญิงอริยธิดา ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

320เด็กหญิงปทิตตา ข่ายม่าน

*การสมัครสมบูรณ์

321เด็กหญิงจิรัชฏา สุพรรณชนะบุรี

*การสมัครสมบูรณ์

322เด็กหญิงศวรรยา รัตนพรรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

323เด็กหญิงพิชมนชุ์ จารุพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

324เด็กหญิงปุณิกา เจริญพานิชวัฒนา

*การสมัครสมบูรณ์

325เด็กหญิงปุณยนุช สืบประสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

326เด็กชายอันโตนีโอ ฟิลิปปอซซี

*การสมัครสมบูรณ์

327เด็กหญิงชญานิศ ทองอุบล

*การสมัครสมบูรณ์

328เด็กชายธาวิน นุชนิยม

*การสมัครสมบูรณ์

329เด็กหญิงธัญพิชชา คงสำเร็จ

*รอการชำระเงิน

330เด็กหญิงพลอยพรรณ เจริญพร

*การสมัครสมบูรณ์

331เด็กหญิงณภษร ธรรมรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

332เด็กหญิงญาณภัทร หวานฉ่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

333เด็กหญิงภรณ์ชนก ไชยยา

*การสมัครสมบูรณ์