ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กหญิงรวิสรา โสฬส

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงณชากุล บุญรอดชู

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงณัชชา แซ่ฉั่ว

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงการต์พิชชา พันธ์ทิพย์

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กหญิงรัญสรา ทวีศิลป์

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงปัญญ์นรี ทิพย์พิทักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงธัญปัฐน์ วีรพัฒน์ปวัน

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงวณิชชญา ชัยนาค

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงณัฐสลิล จันทรส

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงจิรัชญา ณ รังษี

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิงเบญญาภา ทองผุด

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงปริณดา ปานดำ

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กหญิงธนัชชา ชัยมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กหญิงพิชญาภา คิมหันต์

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กหญิงชลิตา อำมาตย์เอก

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กหญิงณิชกานต์ มากมี

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กหญิงบงกช คงขันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงปุณณภา จักราพงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

19เด็กหญิงลัลน์ญดา รุ่งพิทยานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กหญิงณัฐวรา ทองหยู

*รอการชำระเงิน

21เด็กหญิงณิชารีย์ หนองบัว

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กหญิงณัฐวรา ทองหยู

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กหญิงณภัทร เบ็ญจกุล

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กหญิงอัทธณีย์ เยริน จันทร์สิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

25เด็กหญิงทักษญา มณีศรี

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กชายวรกันต์ ลิ่มวงศ์เสรี

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงอริศรา ทองมะณี

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กชายธัชชัย นารัตฐา

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กชายแจ้งใจ ปานดำ

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงชุติวรดา คีรีนารถ

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กหญิงพิชญาภา บุญญติศักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงณพิชญา เพชรชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงอภัสนันท์ แก้วนวน

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กชายพงศกร เสงี่ยมวงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงณัฎฐา เซ่งปุ่น

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงบวรลักษณ์ ไปยา

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กหญิงณัฐนรี แก้วเกาะสะบ้า

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กหญิงเฌอมาลย์ เตียงน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กหญิงชญานันท์ แก้วอ่อน

*การสมัครสมบูรณ์

40เด็กหญิงชยุตา พิพัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงนิชาภา อาจสงคราม

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กหญิงปารณีย์ เยาว์ธานี

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กหญิงนันท์นภัส ชูดหอม

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กหญิงอริญรดา ระวังงาน

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กหญิงภัทราวรรณ บุญทัน

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กหญิงณัตฐินีย์ จันทร์เมือง

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กหญิงฑิฆัมพร มณีสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

48เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

49เด็กหญิงเกวลิน เหล่าทองสาร

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กชายณัฐกฤษฏ์ หลงขาว

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กชายนิติศักดิ์ ธนาเพิ่มพัสพล

*การสมัครสมบูรณ์

52เด็กหญิงภิญญดา พวงนุ้ย

*การสมัครสมบูรณ์

53เด็กหญิงสุกฤตา ผิวคำสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

54เด็กหญิงธัญชนก ไทยดำ

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กหญิงชลธิชา ศรีปัญญา

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไฟร์

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กหญิงเอมมิกา บันพะชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงชนกนันท์ อ๋องสกุล

*รอการชำระเงิน

59เด็กชายสันหณัฐ ทองพูน

*การสมัครสมบูรณ์

60เด็กหญิงสิรภัทร แก้วเกตุ

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงธนพร วุฒิชาญ

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กหญิงชมพลอย ต้องวัฒนา

*การสมัครสมบูรณ์

63เด็กหญิงวิมลวัณณ์ รัตนโชติพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กหญิงนันทิชา มะดือราเเว

*การสมัครสมบูรณ์

65เด็กหญิงธมน อุชชิน

*การสมัครสมบูรณ์

66เด็กหญิงชนัญชิดา อินต๊ะไชยวงค์

*การสมัครสมบูรณ์

67เด็กหญิงภูริชญา แพใหญ่

*การสมัครสมบูรณ์

68เด็กชายรัญชิต จุลนนท์

*การสมัครสมบูรณ์

69เด็กหญิงนิธิญาดา ทองแป้น

*การสมัครสมบูรณ์

70เด็กหญิงเบญญาภา พวงจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กหญิงณัฐกฤตา สิทธิไชย

*การสมัครสมบูรณ์

72เด็กชายประวันวิทย์ เกื้อกูล

*การสมัครสมบูรณ์

73เด็กหญิงณัชชา ลีละหุต

*การสมัครสมบูรณ์

74เด็กหญิงอมีเลีย ซันเฮม

*การสมัครสมบูรณ์

75เด็กหญิงปวีณ์ลดา ผลาวรรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงเบญญาภา ราชโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

77เด็กหญิงกานต์พิชชา อุตสาหะ

*การสมัครสมบูรณ์

78เด็กหญิงภัทราพร วงทอง

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กหญิงสิริกร ไชยโคต

*การสมัครสมบูรณ์

80เด็กหญิงเมธาวินี นาคาลักษณ์

*การสมัครสมบูรณ์

81เด็กหญิงสุชาดา ดำกุล

*การสมัครสมบูรณ์

82เด็กหญิงพรนภัส บรูม

*การสมัครสมบูรณ์

83เด็กหญิงพัสรา แซ่โหมะ

*การสมัครสมบูรณ์

84เด็กหญิงนรินญา กิ่งเเก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

85เด็กหญิงธัญชนก หาบหา

*การสมัครสมบูรณ์

86เด็กหญิงปณิตา สุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

87เด็กหญิงกีรติกานต์ ลิ่มดุลย์

*การสมัครสมบูรณ์

88เด็กหญิงอาภัสรา สระบัว

*การสมัครสมบูรณ์

89เด็กชายทิศธชัย หีดดาษ

*ขาดคุณสมบัติ

90เด็กหญิงอสมาภรณ์ บรรณาลังล์

*การสมัครสมบูรณ์

91เด็กหญิงกุลกนก จันทวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

92เด็กหญิงมุทิตา หัตถการ

*การสมัครสมบูรณ์

93เด็กหญิงอัญชิสา จีนด้วง

*การสมัครสมบูรณ์

94เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แดงงาม

*การสมัครสมบูรณ์

95เด็กหญิงสุนิร์ดา สุริราวงค์

*การสมัครสมบูรณ์

96เด็กหญิงสุวิชาดา แดงงาม

*การสมัครสมบูรณ์

97เด็กหญิงศศิภัสส์ สิทธิโชค

*การสมัครสมบูรณ์

98เด็กหญิงสุนิษา ด้วงศรีเงิน

*การสมัครสมบูรณ์

99เด็กชายพลกฤต ปิ่นแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

100เด็กหญิงพาขวัญ บุญพีรพัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

101เด็กชายภูพัทธ์ ทองขำ

*การสมัครสมบูรณ์

102เด็กหญิงรมิลตา แสนพรหม

*การสมัครสมบูรณ์

103เด็กหญิงวรัชยา อาภรณ์ผล

*การสมัครสมบูรณ์

104เด็กชายกฤษฎาภูมิ หว่างสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

105เด็กหญิงฐานิดา ลัวะตื้น

*ขาดคุณสมบัติ

106เด็กหญิงลภัสรดา เหมือนทอง

*การสมัครสมบูรณ์

107เด็กหญิงณิชกมล นิลโกศล

*การสมัครสมบูรณ์

108เด็กหญิงฐณัณญาณ์ จินดา

*การสมัครสมบูรณ์

109เด็กหญิงธมลวรรณ มาศพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

110เด็กหญิงทิพกฤตา วรรณบวร

*การสมัครสมบูรณ์

111เด็กหญิงสิริกาญจน์ ยันจัตุรัส

*การสมัครสมบูรณ์

112เด็กหญิงสิริรัตน์ ยันจัตุรัส

*การสมัครสมบูรณ์

113เด็กหญิงสิริวรรณ ยันจัตุรัส

*การสมัครสมบูรณ์

114เด็กหญิงไฮยาซินธ์ สือลามะ

*การสมัครสมบูรณ์

115เด็กชายสิรวิชญ์ บุญจิตมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

116เด็กหญิงพรทิวา หลินลาโพธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

117เด็กหญิงประภาศิริ นำชัยเจนกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

118เด็กหญิงวรัชยา สกุลแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

119เด็กชายปวีณ สกุลแพทย์

*การสมัครสมบูรณ์

120เด็กหญิงอภิสรา สิทธิศิลป์

*การสมัครสมบูรณ์

121เด็กหญิงธัญชนก เครือแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

122เด็กหญิงชาลิสา กีรีรัตน

*การสมัครสมบูรณ์

123เด็กหญิงพิชามญชุ์ วังมี

*การสมัครสมบูรณ์

124เด็กหญิงจิรัชญา จิ้วล้อ

*การสมัครสมบูรณ์

125เด็กหญิงณัฐณิชา จิงา

*การสมัครสมบูรณ์

126เด็กหญิงไอยวริญ ทองวิจิตร

*รอการชำระเงิน

127เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทีฆวิวรรธน์

*การสมัครสมบูรณ์

128เด็กหญิงนพสร กรีไชยชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

129เด็กหญิงคุณิตา โพธิ์ศรี

*การสมัครสมบูรณ์

130เด็กหญิงพัชรวดี บุตรพา

*การสมัครสมบูรณ์

131เด็กชายนิโคลัส โตซาโต

*การสมัครสมบูรณ์

132เด็กชายบุริศร์ โพธิ์เพชร

*การสมัครสมบูรณ์

133เด็กหญิงกฤติยาณี ทองฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

134เด็กหญิงภูษิตา ลิ่มพัฒนกุล

*การสมัครสมบูรณ์

135เด็กหญิงดรัญพร ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

136เด็กหญิงอุษณีย์ มีเดช

*การสมัครสมบูรณ์

137เด็กหญิงอุไรญา มังคะลา

*การสมัครสมบูรณ์

138เด็กชายอนุพงษ์ ริยะสุ

*การสมัครสมบูรณ์

139เด็กหญิงสาริศา ฤทธิ์ตั้งตระกูล

*การสมัครสมบูรณ์

140เด็กหญิงชญานี จรรยาภรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

141เด็กหญิงภัทรภร มุลิกะบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

142เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ไชยณรงค์

*การสมัครสมบูรณ์

143เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยสุวรรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

144เด็กชายภูริภัทร รักชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

145เด็กหญิงวรรณวิษา ชมภูนุช

*การสมัครสมบูรณ์

146เด็กหญิงผลิดา พินเอี่ยม

*การสมัครสมบูรณ์

147เด็กหญิงณญาดา รงค์รัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

148เด็กหญิงวรัญรัตน์ เส็นโสบ

*การสมัครสมบูรณ์

149เด็กชายนิรโมกษ์ ลักขณา

*การสมัครสมบูรณ์

150เด็กหญิงวสุมดี อุศมา

*การสมัครสมบูรณ์

151เด็กหญิงปิยะธิดา ยั่งยืน

*การสมัครสมบูรณ์

152เด็กหญิงณิชาภัทร จักรกาญจน์

*การสมัครสมบูรณ์

153เด็กหญิงนรินลดา เหลาะเหม

*การสมัครสมบูรณ์

154เด็กหญิงอัญชิษฐา เติบโต

*การสมัครสมบูรณ์

155เด็กชายนครินทร์ ซิดดู

*การสมัครสมบูรณ์

156เด็กหญิงนภชนก เนติเกียรติวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

157เด็กหญิงกิดาการ สมบูรณ์สวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

158เด็กหญิงสุรัสวดี พิมสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

159เด็กหญิงมนัญชยา แซ่ลิ่ว

*การสมัครสมบูรณ์

160เด็กชายธีรสิทธิ์ สรสิทธิ์

*ขาดคุณสมบัติ

161เด็กหญิงนันทภัค วิมลทรง

*การสมัครสมบูรณ์

162เด็กหญิงภัทรธิดา แกล้วทนงค์

*การสมัครสมบูรณ์

163เด็กหญิงปิยะธิดา จินตพล

*การสมัครสมบูรณ์

164เด็กหญิงวิภาวี หิรัญ

*การสมัครสมบูรณ์

165เด็กหญิงนิรดา กฤชเงิน

*การสมัครสมบูรณ์

166เด็กหญิงบุญญาภา มัจฉา

*การสมัครสมบูรณ์

167เด็กหญิงปทิตตา อภิชิสิทธิกุล

*การสมัครสมบูรณ์

168เด็กหญิงปุณิกา อภิชสิทธิกุล

*การสมัครสมบูรณ์

169เด็กหญิงเบญญาภา เอ่งฉ้วน

*การสมัครสมบูรณ์

170เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีศิลา

*การสมัครสมบูรณ์

171เด็กหญิงธัญชนก ขาวนุ้ย

*การสมัครสมบูรณ์

172เด็กหญิงณิชณิชา จันทร์แก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

173เด็กหญิงณัฐธยาน์ วิทยาชินกร

*ขาดคุณสมบัติ

174เด็กชายธีรัตม์ อย่างดี

*การสมัครสมบูรณ์

175เด็กหญิงวรัชยา สายทอง

*การสมัครสมบูรณ์

176เด็กหญิงคุณัญญา รุ่งทวีดำรงค์

*การสมัครสมบูรณ์

177เด็กหญิงจารีย์รัตน์ จินดาพล

*การสมัครสมบูรณ์

178เด็กหญิงปาริชาติ คงงาม

*การสมัครสมบูรณ์

179เด็กหญิงเบญญาภา ชัยชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

180เด็กหญิงอมลวรรณ สมเพ็ชร

*การสมัครสมบูรณ์

181เด็กหญิงพิชชากร ซ้วนลิ่ม

*การสมัครสมบูรณ์

182เด็กหญิงเนชลัน รังเพ็ง

*การสมัครสมบูรณ์

183เด็กหญิงณิชาภา อารยโกศล

*การสมัครสมบูรณ์

184เด็กหญิงปทิตตา พนาลี

*การสมัครสมบูรณ์

185เด็กหญิงจิราวรรณ สัตตะพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

186เด็กหญิงนูรอัยนี เมืองชุมพล

*การสมัครสมบูรณ์

187เด็กหญิงชนัญชิดา ลิ่มกังวานวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

188เด็กชายศรัณย์ภัทร จิตรวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

189เด็กชายเนมิราช คงทอง

*รอการชำระเงิน

190เด็กหญิงนลนี ขุนราช

*การสมัครสมบูรณ์

191เด็กชายเตชนิธิ ดิสระมุณี

*การสมัครสมบูรณ์

192เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ปัญญา

*การสมัครสมบูรณ์

193เด็กหญิงณิญา ชัยยุทธ

*การสมัครสมบูรณ์

194เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์ ฤทธิสมาน

*การสมัครสมบูรณ์

195เด็กชายศุภกร ชื่นชม

*การสมัครสมบูรณ์

196เด็กชายอภิสิทธิ์ คำอ่อน

*การสมัครสมบูรณ์

197เด็กชายอภิวัฒน์ คำอ่อน

*การสมัครสมบูรณ์

198เด็กหญิงณัฐฐาพร ศรีพิเชียร

*การสมัครสมบูรณ์

199เด็กหญิงธิภานัน นาคทอง

*การสมัครสมบูรณ์

200เด็กหญิงพัสวี โฮ่ฉาง

*การสมัครสมบูรณ์

201เด็กชายเนมิราช คงทอง

*การสมัครสมบูรณ์

202เด็กหญิงพัชร์ริฎา คงหอม

*การสมัครสมบูรณ์

203เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส เต๊ะสนู

*การสมัครสมบูรณ์

204เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พวงเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

205เด็กชายพีรภัทร กัตพงษ์

*ขาดคุณสมบัติ

206เด็กหญิงพิมพ์วิไล ประดับเพชร

*การสมัครสมบูรณ์

207เด็กหญิงราวีน่า คุ้มบ้าน

*การสมัครสมบูรณ์

208เด็กชายปรัตถกร อังสิทธากุล

*การสมัครสมบูรณ์

209เด็กหญิงภาคีรณี ทวีสมาน

*การสมัครสมบูรณ์

210เด็กหญิงเพชรชรี ผั่วสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

211เด็กหญิงชนพร พรหมงาม

*การสมัครสมบูรณ์

212เด็กหญิงขวัญชนก เพชรมณี

*การสมัครสมบูรณ์

213เด็กหญิงชะมีมี่ พูลพิพัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

214เด็กหญิงวริศรา สายทองแท้

*การสมัครสมบูรณ์

215เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูชู

*การสมัครสมบูรณ์

216เด็กหญิงลภัสรดา ตามชู

*การสมัครสมบูรณ์

217เด็กชายฐิติวัฒน์ มั่งเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

218เด็กหญิงรวินันท์ กระแสร์สาร

*การสมัครสมบูรณ์

219เด็กหญิงณชญาดา​ แก้ว​ศรี​ขาว​

*การสมัครสมบูรณ์

220เด็กหญิงณฐมณ นาคฤทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

221เด็กหญิงธัญณิชา โพชสาลี

*การสมัครสมบูรณ์

222เด็กหญิงชนิดาภา พิมพ์หอม

*การสมัครสมบูรณ์

223เด็กหญิงบัณฑิตา นาทวีวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

224เด็กหญิงปภาดา เจี่ยสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

225เด็กชายเจริญสุข แซ่อิ๋ว

*การสมัครสมบูรณ์

226เด็กหญิงสุธาสินี ปีระเด็น

*การสมัครสมบูรณ์

227เด็กหญิงภัสสร ทัพลคร

*การสมัครสมบูรณ์

228เด็กหญิงณิชานันท์ สมงาม

*การสมัครสมบูรณ์

229เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุจิรารุ่งเรือง

*การสมัครสมบูรณ์

230เด็กหญิงรัตนกร จรรยวรรธน์

*การสมัครสมบูรณ์

231เด็กหญิงกานต์พิชชา ชนะศรีอนันต์

*การสมัครสมบูรณ์

232เด็กหญิงมนัสนันท์ กุลลิมา

*การสมัครสมบูรณ์

233เด็กชายภูวิช ศรีพรห์ม

*การสมัครสมบูรณ์

234เด็กชายภูมินันท์ สามัคคี

*การสมัครสมบูรณ์

235เด็กชายณชพล ระเด่น

*การสมัครสมบูรณ์

236เด็กหญิงนันท์นภัส ศุภพฤกษ์

*การสมัครสมบูรณ์

237เด็กหญิงณัฐกมล สุเมนทร์

*การสมัครสมบูรณ์

238เด็กหญิงธัญชนก สุเมนทร์

*การสมัครสมบูรณ์

239เด็กหญิงศุภลักษณ์ พูลทรัพย์

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ 086-476-5851 )