ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP/IPC Year 10 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นางสาวอึนบี โก

*การสมัครสมบูรณ์

2นางสาวปณิฏฐา คำเครื่อง

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงนิศมา มีพืชน์

*การสมัครสมบูรณ์

4นายชโลธร หลาวหล้าง

*การสมัครสมบูรณ์

5นางสาวMaya Willis

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กชายธนยศ ชัยเกษตรสิน

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงอชิตกาญจน์ เดชเพิ่มสุข

*การสมัครสมบูรณ์

8นางสาวจุวัยนีย์ สันโต๊ะโส๊ป

*การสมัครสมบูรณ์

9นายณัฐวัฒน์ บัวพุฒ

*การสมัครสมบูรณ์

10นางสาวธนพร กิตติอัจฉริยะกุล

*การสมัครสมบูรณ์

11นายอดิศร นาวาล่อง

*การสมัครสมบูรณ์

12นางสาวสโรชินี มนูญ

*การสมัครสมบูรณ์

13นายLouis Howle

*การสมัครสมบูรณ์

14นายรังสิมันต์ ศรีมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

15นายcyrus raksangob

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กหญิงจิดาภา สะอาดจันดี

*การสมัครสมบูรณ์

17นายปณพ ปรีเปรม

*การสมัครสมบูรณ์

18นายอัศวา มาตรา

*รอการชำระเงิน

19นางสาวภัทรวดี สมีน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

20นายอชิรวิทย์ สามารถ

*การสมัครสมบูรณ์

21นางสาวNATALINA THEPPABOOT

*การสมัครสมบูรณ์

22นายภูทอง ยศรุ่งเรือง

*การสมัครสมบูรณ์

23นางสาวธัญญรัตน์ แทนพลกรัง

*การสมัครสมบูรณ์

24นายพีรพล ไชยชำนาญ

*การสมัครสมบูรณ์

25นายรัชฉาย ฉายดิลก

*รอการชำระเงิน

26นางสาวจรัญญา ญารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กชายปุณยธร ฝักไฝ่

*การสมัครสมบูรณ์

28นางสาวธรณ์ธันย์ ขอสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

29นายวสุภัทร จันทร์อยู่

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงจินห์รัมภา ทองทิพย์

*การสมัครสมบูรณ์

31นายศิรสิทธิ์ ยกทอง

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงศรินทร์นิตย์ อัมรินทร์

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กชายแอลเจน จิรพัฒน์ จอห์นสัน

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงอลิสา กรีโกเยียฟว่า คอททินสกาย่า

*รอการชำระเงิน

35นางสาวฐานิฎฐ์ ว่องไววุฒิ

*รอการชำระเงิน

36เด็กหญิงสตินา สล็อควิค

*รอการชำระเงิน

37นายชิษณุพงศ์ อรรถทรัพย์

*รอการชำระเงิน

38นางสาวเลอาร์ อารียา เมแยร์

*รอการชำระเงิน

39นายณัฐฑพล อรินทร์ชุม

*รอการชำระเงิน

40นายกษิดิศ สุวรรณพาหุ

*รอการชำระเงิน

41เด็กชายภูริชช์ กิตติ์กุลไพศาล

*รอการชำระเงิน

42เด็กหญิงปภัสสร เกื้อหนุน

*รอการชำระเงิน

43เด็กหญิงชณิตา แก้วคง

*รอการชำระเงิน

44นางสาวภชาริดา ดิลกแพทย์

*รอการชำระเงิน

45นางสาวฮานึล ชเว

*รอการชำระเงิน

46นายคเชนทร์ สุขเอียด

*รอการชำระเงิน

47นางสาวณปภัช เปรมปรีชากุล

*รอการชำระเงิน

48เด็กหญิงเซลีน ลลิตา โมลด์เดอร์

*รอการชำระเงิน

49นางสาวชาลิสา เพิ่มพูล

*รอการชำระเงิน

50นางสาวชลิตา มวลสกุล

*รอการชำระเงิน

51นางสาวอัจจิมา มหาอุดน์

*รอการชำระเงิน

52เด็กหญิงถาวรีย์ แก้วสามดวง

*รอการชำระเงิน

53นางสาวมนัสนันท์ พุฒิสันติกุล

*รอการชำระเงิน

54นางสาวมุกอันดา ชุมบุญ

*รอการชำระเงิน

55เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักสำราญ

*รอการชำระเงิน

56นางสาวกษยา อรรคโภคิน

*รอการชำระเงิน

57นายทัศน์พล ภูสีน้ำ

*รอการชำระเงิน

58เด็กชายกรวิชญ์ การะคุณ

*รอการชำระเงิน