ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นายสิรวิชญ์ วงษ์ศาโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงบริดจิตต์ มาเรีย แสตมป์

*การสมัครสมบูรณ์

3นายธีรภัทร ศรประจักษ์ชัย

*รอการชำระเงิน

4นางสาวอรชา บุญลอย

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กชายสิรวิชญ์ สรวมชีพ

*การสมัครสมบูรณ์

6นางสาวอนิชา ฤกษ์สิน

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงธนพร อุคำ

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กชายพิพัฒภพ เวชยันต์วุฒิ

*การสมัครสมบูรณ์

9นายภูริภัทร ไอยรา

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงพิชญภา ชมดี

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิงพิยดา พีเดอร์เซน

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงปาณิศา โกยกุล

*การสมัครสมบูรณ์

13นายเอกพงษ์ คงทองคำ

*การสมัครสมบูรณ์

14นางสาวอธิชา อนันทวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

15นางสาวโมนา สุวรรณรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

16นางสาวชนันพร ผดุงการ

*การสมัครสมบูรณ์

17นางสาวอัญชญา มณีรัตนโชติ

*การสมัครสมบูรณ์

18นายปุญญพัฒน์ ผลกล่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

19นางสาวภัสพร พลสันต์

*การสมัครสมบูรณ์

20นายพัชรพล เหล่าลี

*การสมัครสมบูรณ์

21นางสาวเอมิกา วิจิตรจินดา

*การสมัครสมบูรณ์

22นางสาวปัณฑิตา รักษ์ทอง

*การสมัครสมบูรณ์

23นางสาวจุฑามาศ หอมหวาน

*การสมัครสมบูรณ์

24นายธัชพล หนูหมื่น

*การสมัครสมบูรณ์

25นายภูษณะ จันทร์เมือง

*การสมัครสมบูรณ์

26นางสาวธัญวรัตม์ อินทรสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

27นางสาวณชิกา วัลยะเพชร

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ 086-476-5851 )

28นายณภัทร ภูสีน้ำ

*การสมัครสมบูรณ์

29นายรัชพล วรธงไชย

*รอการชำระเงิน

30นางสาวปาณิสรา รอดสิน

*การสมัครสมบูรณ์

31นายศิลป์ เทียมจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

32นายตยาคี มหาอุดน์

*การสมัครสมบูรณ์

33นายพรภวิษย์ นิลกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

34นายกีรพต อังกูรจีรทีปต์

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กชายวิทวัส อักษรวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์