ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นางสาวภัทรธิดา ภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

2นายเขมณัฐ สวนแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

3นางสาวจันทิรา จิตรชุ่ม

*การสมัครสมบูรณ์

4นายอัจญวัตร ช่างสนั่น

*การสมัครสมบูรณ์

5นางสาวDamiya Hempraphan

*การสมัครสมบูรณ์

6นางสาวนิศานาถ สุพันธ์นันท์

*การสมัครสมบูรณ์

7นายพงศ์พิเชษฐ์ มัคสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

8นายกฤษตเมธ ขันติพันธุ์ ขันติพันธุ์

*การสมัครสมบูรณ์

9นายจักรกฤษ มะตะผล

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงศิวนันท์ เลิศพูนสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิง่จันทร์ทวี ไรเล เฮลสโตน

*การสมัครสมบูรณ์

12นายเชนท์ โจเซ่

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กชายปฏิภาณ อนันต์ทิพย์

*การสมัครสมบูรณ์

14นางสาวกัณฐิกา ก้านเที่ยงธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

15นางสาวกวิสรา เพ็ชรนะ

*การสมัครสมบูรณ์

16นางสาววรวลัญช์ ศุขนิคม

*การสมัครสมบูรณ์

17นายSivakorn Purasakung

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กชายณัฐดรุตม์ ปิยะวิไชยฉัตร

*การสมัครสมบูรณ์

19นายThanasorn Sirivajirabhakdi

*การสมัครสมบูรณ์

20นางสาวเมธิณี ไชยสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

21นายราฟาเอล เเรฟอร์ท

*การสมัครสมบูรณ์

22นางสาวศุภิสรา มูลอัต

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กชายJONAS VORAVIT AAGREN

*การสมัครสมบูรณ์

24เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์ ขันเพ็ชร

*การสมัครสมบูรณ์

25นางสาวอชิรญาณ์ สมุทบาล

*รอการชำระเงิน

26เด็กหญิงฐิติชญาน์ ชีวาวิศิษฐ์

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงแชยุน โฮง

*การสมัครสมบูรณ์

28นายกุลปคัลภ์ วิชายานุรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กหญิงภูริชญา ไกรทอง

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงธัญญานุช ไกรสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

31นางสาวชุติมณฑน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

32นางสาวนภรัฏฐ์ สถิรสัตยานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงณปภา ประภัสสร

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ แซ่หลิม

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงกรวรรณ วรรณงาม

*การสมัครสมบูรณ์

36นางสาวณัฐชา การะคุณ

*การสมัครสมบูรณ์

37นางสาววลัยพรรณ พุ่มจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กชายปยุต อมตาริยกุล

*การสมัครสมบูรณ์

39เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตันเพชรรัตน์

*รอการชำระเงิน

40เด็กหญิงอนัญญา รักสำราญ

*รอการชำระเงิน