ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นายธนชัย สุมาลัย

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กหญิงกาญจน์สุดา หนูแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

3นางสาวโซจง ลี

*การสมัครสมบูรณ์

4นายสุวชัช สวัสดี

*การสมัครสมบูรณ์

5นายจตุพล บุญทอย

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงบุญนารี ขอศิริมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

7นางสาวภัทรานิษฐ์ สังสิทธิเสถียร

*การสมัครสมบูรณ์

8นางสาวรอยฮาน สามารถ

*การสมัครสมบูรณ์

9นางสาวณัฐกฤตา สมหมาย

*การสมัครสมบูรณ์

10นางสาวพรชนิตว์ ยีมูดา

*การสมัครสมบูรณ์

11นางสาวกัญญ์ชิสา นิจเนตร

*การสมัครสมบูรณ์

12นางสาวสิริกร ชูไกรไทย

*การสมัครสมบูรณ์

13นางสาวปิ่นมณี มาระพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

14นางสาววาธินี ไตรสิงห์

*การสมัครสมบูรณ์

15นายปวิช สุวรรณรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

16นายชาญกิต ดอกกะฐิน

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กหญิงปภาวดี หลินประเสริฐ

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงณัฐริณีย์ เตี่ยวสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

19นางสาวธันย์นิชา อินชวนจิ๋ว

*การสมัครสมบูรณ์

20นางสาวศริมา เอี่ยมช้างเชื่อ

*การสมัครสมบูรณ์

21นายศุภณัฏฐ์ ทองแท้

*การสมัครสมบูรณ์

22นายอันดา หมัดเลียด

*การสมัครสมบูรณ์

23นายก้องวิชญ์ วันนุบล

*การสมัครสมบูรณ์

24นางสาวมัณฑนา แสงมิ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

25นางสาวกนกวรรณ กริชกำจร

*การสมัครสมบูรณ์

26นายธนกฤต จันทนา

*การสมัครสมบูรณ์

27นางสาวณิศาชล ไตรพรม

*ขาดคุณสมบัติ

28นางสาวบุณยาพร อุบล

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กชายปภังกร สมเพ็ชร

*การสมัครสมบูรณ์

30นางสาวพิมพ์พิชชา ดำสิโก

*การสมัครสมบูรณ์

31นางสาวนภศร เอกอนันต์กิจ

*การสมัครสมบูรณ์

32นางสาวนัทธ์ชนัน บำรุงมิตร

*การสมัครสมบูรณ์

33นางสาวอินทิรา มาศทอง

*การสมัครสมบูรณ์

34นางสาวรตนพร ตันติกิจกุล

*การสมัครสมบูรณ์

35นางสาวพิชญาภา จิตต์หลัง

*การสมัครสมบูรณ์

36นายณัฐชนนท์ เพิงรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

37นายธนบูลย์ เนตรประเสริฐชัย

*การสมัครสมบูรณ์

38นายมนตรพล สังข์วรรรณะ

*การสมัครสมบูรณ์

39นางสาวพัทธ์ธีรา ทองประดับ

*การสมัครสมบูรณ์

40นางสาวศิวะภรณ์ พิศงาม

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงภณิภร พลรัฐธนาสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

42นางสาวอลีนา สิทรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

43นายพศิน สิริพรรุ่งโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

44นางสาวจุฑามณี พัชนี

*การสมัครสมบูรณ์

45นางสาวชุติกาญจน์ การเที่ยง

*การสมัครสมบูรณ์

46นายฉัตรมงคล วัฒกียานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

47นางสาวภัทรวรรณ หอมชื่นจิต

*ขาดคุณสมบัติ

48นางสาวอัสสรา สรเตโช

*การสมัครสมบูรณ์

49นางสาวอัจฉรา คงพูล

*รอการชำระเงิน

50นางสาวนงนภัส ขวัญใจ

*การสมัครสมบูรณ์

51เด็กชายนนทพัทธ์ ภู่ไพโรจน์

*การสมัครสมบูรณ์

52นางสาวพรผลิตา มีอรุณ

*การสมัครสมบูรณ์

53นางสาวรินรดา ณ ตะกั่วทุ่ง

*การสมัครสมบูรณ์

54เด็กชายศุทธิพัฒน์ เพ็ชรขาว

*การสมัครสมบูรณ์

55นางสาวปรายฟ้า อภัยรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

56นางสาวกมลกานต์ นาวี

*การสมัครสมบูรณ์

57นายวริศ เพชรขจี

*การสมัครสมบูรณ์

58นายชินภัทร ตันสุธากุล

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงวีรดา วรงค์ศิริวัฒนา

*การสมัครสมบูรณ์

60นายพลธกร พลชัย

*ขาดคุณสมบัติ

61นายกฤษฎ์ เรือนนาค

*การสมัครสมบูรณ์

62นางสาวปุณยนุช เลิศสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

63นายจิรภัทร ศรีสุขใส

*การสมัครสมบูรณ์

64นางสาวไปรยา มือสันทัด

*การสมัครสมบูรณ์

65นางสาวกมลนัทธ์ วงมู้ดา

*การสมัครสมบูรณ์

66นางสาวณิชา พิพัฒน์เจษฎากุล

*การสมัครสมบูรณ์

67นางสาวบิลกีส เตียงน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

68นางสาวสิริธัญญา เอกเสน

*การสมัครสมบูรณ์

69นางสาวญาณิศา สุขเกื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

70นางสาวณัฐมน แก้วเกาะสะบ้า

*การสมัครสมบูรณ์

71เด็กหญิงณัฐนิช หัสนีย์

*การสมัครสมบูรณ์

72นายภูนรินทร์ บุญแต่ง

*การสมัครสมบูรณ์

73นางสาวชุติกาญจน์ แม้นธนาวงศ์สิน

*การสมัครสมบูรณ์

74นางสาวกัลยกร พรหมศิริกุล

*การสมัครสมบูรณ์

75นางสาวเพชรนารี ทรายทอง

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กชายปิยวัฒน์ ช่วยการ

*การสมัครสมบูรณ์

77นางสาวอรัชพร มณีศรี

*การสมัครสมบูรณ์

78นายภูวเดช สุจริตธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

79นางสาวพรพิชา เผ่าจำรูญ

*การสมัครสมบูรณ์

80เด็กหญิงศศินา ศราณุวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

81นายชานน บุญ​เ​ปก​ข​์​ตระกูล​

*การสมัครสมบูรณ์

82เด็กชายธีรเดช กอบโกย

*การสมัครสมบูรณ์

83นายกฤษฎา คุ้มมะณี

*การสมัครสมบูรณ์

84นางสาวพรพรรณ ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

85เด็กหญิงกาญจนา ปัญนารี

*การสมัครสมบูรณ์

86เด็กหญิงชนัญชิดา อุ่นวงค์

*การสมัครสมบูรณ์

87เด็กหญิงเกศกัญญา เกตุอำไพ

*การสมัครสมบูรณ์

88นางสาวนิพิษฐา มัจฉาเวช

*ขาดคุณสมบัติ

89นายเอกวิชญ วทัญญู

*การสมัครสมบูรณ์

90นางสาวพิมลรัตน์ ไกรเลิศ

*การสมัครสมบูรณ์

91นางสาวนงนภัส ทุมเพ็ญ

*การสมัครสมบูรณ์

92นางสาวฐิติมา รัตนสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

93นายปภังกร ศุภมาตร์

*การสมัครสมบูรณ์

94นายวรธนรรท สุวรรณสังข์

*การสมัครสมบูรณ์

95นางสาวนิศานาถ พึ่งแต่ตัว

*การสมัครสมบูรณ์

96นายรวิสุต วรรณวร

*การสมัครสมบูรณ์

97นางสาวปิ่นฉัตร สุขทิพย์

*การสมัครสมบูรณ์

98นางสาวฟาติน หะสัน

*การสมัครสมบูรณ์

99นางสาวพีรชญา คันซอย

*การสมัครสมบูรณ์

100เด็กชายพุฒิพงศ์ เอียดศรีชาย

*รอการชำระเงิน

101นางสาวเมธชนุตม์ โพพินิต

*การสมัครสมบูรณ์

102นายภูธนต์ แก้วใส

*การสมัครสมบูรณ์

103เด็กหญิงขวัญชนก ชัยนุรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

104นายณัฐชนน มะอนันต์

*รอการชำระเงิน

105นายกนกพล โสะหาบ

*การสมัครสมบูรณ์

106นายอภิสิทธิ์ อินตาวงค์

*รอการชำระเงิน

107นางสาวธ้ญลักษณ์ ด้วงมาก

*การสมัครสมบูรณ์

108นางสาววรวรรณ คำวิเศษ

*การสมัครสมบูรณ์

109เด็กชายอาณัติ พุ่มกอ

*การสมัครสมบูรณ์

110นายนิตินันต์ คชนันท์

*การสมัครสมบูรณ์

111นางสาวปิญาภรณ์ ดอนน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

112นายอัศวา มาตรา

*รอการชำระเงิน

113นายศตวรรษ เพชรพริ้ม

*การสมัครสมบูรณ์

114นางสาวขวัญข้าว สืบศักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

115นางสาวธารินฎา ตั่นสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

116นางสาวรมิดา พรมจุล

*การสมัครสมบูรณ์

117นายนที วสุธาพิทักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

118นายอธิชนม์ เครือสมบัติ

*การสมัครสมบูรณ์

119นางสาวลัลลา เดชะโชติ

*การสมัครสมบูรณ์

120นายชวกร ไชยมณี

*การสมัครสมบูรณ์

121นางสาวปวรา คงเทพ

*ขาดคุณสมบัติ

122นายจิรภัทร์ โชคเกื้อ

*การสมัครสมบูรณ์

123นางสาวปภาวดี หมื่นวรดี

*การสมัครสมบูรณ์

124นางสาวสิรินดา คุ้มจั่น

*การสมัครสมบูรณ์

125นางสาวธัญญ่า พนมธีรเกียรติ

*การสมัครสมบูรณ์

126นายวรพล เกิดดี

*การสมัครสมบูรณ์

127นางสาวศุภานัน ขันติพงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

128เด็กหญิงศริญญา สาแหม

*การสมัครสมบูรณ์

129นางสาวพิมพ์ลภัส สุนทรเจริญ

*การสมัครสมบูรณ์

130นางสาวพรฑิพา เลิศวงศ์หัส

*การสมัครสมบูรณ์

131นายจตุพงศ์ บรรจงกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

132นางสาวชวัลลักษณ์ จีรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

133นางสาวไอริสา ชำนาญ

*การสมัครสมบูรณ์

134เด็กหญิงณัฐรินีย์ เที่ยงภาษา

*การสมัครสมบูรณ์

135นางสาวลักษมีกานต์ โมราวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

136นายศุกฤษ จันทรสาร

*การสมัครสมบูรณ์

137นางสาวเปี่ยมเพชร นิลธนาชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

138นายธนดล ทองเนื้องาม

*การสมัครสมบูรณ์

139เด็กชายอนันตวัตน์ แสวงวิทย์

*การสมัครสมบูรณ์

140นายนภดล สงวนทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

141นางสาวอาฒยา ขุนทอง

*การสมัครสมบูรณ์

142เด็กหญิงนลัญกร อภิจัตวาภรณ์

*การสมัครสมบูรณ์

143เด็กชายภัทรชนน พงษ์วัฒนาพร

*การสมัครสมบูรณ์

144นายโสฬส สังขนันท์

*การสมัครสมบูรณ์

145นางสาวจุฑามณี สมนาม

*การสมัครสมบูรณ์

146เด็กชายวราเทพ ทวีสิทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

147นายเป็นปลื้ม ดอนกำเหนิด

*การสมัครสมบูรณ์

148นางสาวชนัญชิดา ศรีภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

149นางสาวศศิภา กิจผดุง

*การสมัครสมบูรณ์

150นางสาวบุษบาบัณ หอมหวาน

*การสมัครสมบูรณ์

151นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์อุ่น

*การสมัครสมบูรณ์

152นางสาววีรภัทรา มะลิทอง

*รอการชำระเงิน

153นายธีภพ ลูกอ้น

*การสมัครสมบูรณ์

154นายนาซีร โรมินทร์

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครใหม่ผ่านทางอีเมล 2566@satreephuket.ac.th แล้วให้ระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ลำดับที่สมัคร ระดับชั้น ชื่อโครงการที่สมัคร (งานรับนักเรียน 084 076 7731) )

155เด็กหญิงอภิษฎา นาคะโร

*การสมัครสมบูรณ์

156นายกฤษฎา คงทอง

*การสมัครสมบูรณ์

157นางสาวณิชกานต์ เชื้อนาคา

*การสมัครสมบูรณ์

158นางสาวญาณิศา วิเชียร

*การสมัครสมบูรณ์

159นางสาวชนกวนัน ชูสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

160นางสาวปายพัฒน์ โอปลอด

*การสมัครสมบูรณ์

161นางสาวชนาภา อสุนี ณ อยุธยา

*การสมัครสมบูรณ์

162นางสาวนรีกานต์ ฮกฮั่ว

*การสมัครสมบูรณ์

163นายสิทธิโชค รอดไทย

*รอการชำระเงิน

164นางสาวดาลันต์ จิตรนาวี

*การสมัครสมบูรณ์

165นางสาวธันว์วดี ว่องวัตรพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

166เด็กหญิงพิชญาภา อัตถสุนทรานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

167นางสาวกันต์กนิษฐ์ นวลจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

168นางสาววรณัน ประกอบปราณ

*การสมัครสมบูรณ์

169นางสาวชุติมณฑน์ เเก้วน้อย

*การสมัครสมบูรณ์