ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นายธุวานนท์ หลักบ้าน

*การสมัครสมบูรณ์

2นายภูมน รักสิฐ

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงปิญชาน์ เพ็ชรวิเชียร

*การสมัครสมบูรณ์

4นายณัฐวุฒิ แสล่หมัน

*รอการชำระเงิน

5เด็กชายอภิวัฒน์ ขาวทอง

*การสมัครสมบูรณ์

6นายพลวรรธน์ เนื่องนรา

*การสมัครสมบูรณ์

7นางสาววัชรีวรรณ สงวนสินธ์

*การสมัครสมบูรณ์

8นางสาวแพรวา แว่นนาค

*การสมัครสมบูรณ์

9นายจิรายุ รัตนะ

*การสมัครสมบูรณ์

10นางสาวพุทธินันท์ ดาวดาษ

*การสมัครสมบูรณ์

11นายพัชรพล โพธิ์กำเนิด

*การสมัครสมบูรณ์

12นายวัชรสินธุ์ เทพสุนทร

*การสมัครสมบูรณ์

13นางสาวปวรรณรัตน์ สนามพลี

*การสมัครสมบูรณ์

14นางสาวนัซรีย์ ตุ้งกู

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กชายอติคุณ อินทกาล

*รอการชำระเงิน

16นางสาวณัฐรัญญา หีตศิริ

*การสมัครสมบูรณ์

17นางสาวรวิสุดา อุตสาหมงคล

*การสมัครสมบูรณ์

18ณัฐธิดา มุสิกพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

19ภูวิศ ทรายทอง

*การสมัครสมบูรณ์

20นายตะวัน เพชรภักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

21นางสาวอติลวดี วงค์สุนา

*การสมัครสมบูรณ์

22นางสาวอันดารา จิตต์รุ่งเรืองชัย

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กชายวรวิช เกิดดี

*การสมัครสมบูรณ์

24นายณัฐภาส คลายทุกข์

*การสมัครสมบูรณ์

25นางสาวอาทิตยา ทองสว่าง

*การสมัครสมบูรณ์

26นางสาวอินทิรา คลองยวน

*การสมัครสมบูรณ์

27นางสาวพรนภัส ผกาศรี

*การสมัครสมบูรณ์

28นายอาธิป จันทร์ผึ้ง

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กหญิงชนาภา ขวัญแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

30ธนวัฒน์ ขำอุไร

*ขาดคุณสมบัติ

31นายพุทธคุณ สังข์แก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

32นางสาวจัยดาอ์ คนเรียน

*การสมัครสมบูรณ์

33นายลัคนทิน ตันเปี่ยมทรัพย์

*การสมัครสมบูรณ์

34เด็กหญิงณัฎนพิน กองค้า

*รอการชำระเงิน

35เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มูสิกะ

*การสมัครสมบูรณ์

36นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กหญิงณภัทรสรณ์ กุลธนิต

*ขาดคุณสมบัติ

38นางสาวขวัญกมล นบนอบ

*การสมัครสมบูรณ์

39นางสาวอนัญญา นิธิศักดิ์เสถียร

*การสมัครสมบูรณ์

40นางสาวชวัลลักษณ์ ธรรมวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

41นางสาวณัฐพิมล แก้วกระจก

*การสมัครสมบูรณ์

42นายพิชญุตม์ หาญประสานกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

43นางสาวจิรัชญา ครุธทรง

*การสมัครสมบูรณ์

44นางสาวอชิรญาณ์ ณ ระนอง

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กหญิงนิรัชพร ลิ้มกิตติรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

46นายฟัยรูซ สร้างเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

47นางสาวสุจิตตรา เพ็ชรจันทร์

*เอกสารไม่สมบูรณ์(ติดต่อ 086-476-5851 )

48นางสาวสรวงสุดา เก่งเที่ยว

*การสมัครสมบูรณ์

49นางสาววรยา ธาดากุล

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กชายวรภัทร แซ่ฉั่ว

*รอการชำระเงิน

51เด็กหญิงพรทิพา คงสุทธิ์

*การสมัครสมบูรณ์

52นางสาวสุดารัตน์ พนมธีรเกียรติ

*การสมัครสมบูรณ์

53นายณัฐภัทร ตั้งจิตต์

*การสมัครสมบูรณ์

54นางสาวสุภาวดี สองแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

55นายศรัณย์พงษ์ ศรีสะอาด

*การสมัครสมบูรณ์

56นางสาวลลิภัทร สุรภักดี

*การสมัครสมบูรณ์

57นางสาวจารุวรรณ กะการดี

*การสมัครสมบูรณ์

58วริศรา เพ็งสุข

*การสมัครสมบูรณ์

59นายพศิน สงเอียด

*การสมัครสมบูรณ์

60นางสาวนาตาลี สายระย้า

*การสมัครสมบูรณ์

61นายอัครพนธ์ หงอประดิษฐ์

*ขาดคุณสมบัติ

62เด็กหญิงภคพร รัตนสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

63นายภานุพงศ์ เผ่าชู

*การสมัครสมบูรณ์

64นางสาวบุณยพร เปรมรัตน์

*ขาดคุณสมบัติ

65เด็กชายเมธี มณีศรี

*การสมัครสมบูรณ์

66นายปณิธาน วัลลศิริ

*การสมัครสมบูรณ์

67นางสาวปุญญิศา ชื่นโชคนำชัย

*การสมัครสมบูรณ์

68นางสาวญาณิกา วงษ์สุนทร

*การสมัครสมบูรณ์

69นายณัฐดนัย ศรีรัฐ

*การสมัครสมบูรณ์

70นายศัพทนา สายแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

71นางสาวสุชาพิชญ์ หอเที่ยงธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

72นางสาวญาณิศา เอมโอช

*การสมัครสมบูรณ์

73เกสรา รัตนเฉลิมรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

74นางสาวธัญวรัตม์ มีลาโพ

*การสมัครสมบูรณ์

75นางสาวมารีอา ศรีจันทึก

*การสมัครสมบูรณ์

76นางสาวชญานิษฐ์ บุญญานุพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

77นายเทพพิทักษ์ รักษาชัย

*การสมัครสมบูรณ์

78เด็กหญิงสุทธาวินี ก้านกนก

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กหญิงนลินนิภา ก้านกนก

*การสมัครสมบูรณ์

80นายชาญณรงค์ ปิเลี่ยน1

*การสมัครสมบูรณ์

81นางสาวณัฏฐนิช ทองคำ

*การสมัครสมบูรณ์

82นายศุภกร แย้มวาจา

*การสมัครสมบูรณ์

83นางสาวธนาภรณ์ นามเสน

*การสมัครสมบูรณ์

84นางสาวกมลทิพย์ เกษตรวัฒนผล

*การสมัครสมบูรณ์

85นางสาวโยษิตา วันยนาพร

*ขาดคุณสมบัติ

86นายฐิติ ศรีประจง

*การสมัครสมบูรณ์

87นายรุ่งเรืองชัย แซ่จาง

*การสมัครสมบูรณ์

88นายศิวกร จินดา

*การสมัครสมบูรณ์

89นางสาวธัญสุดา เสนจันทร์ฒิไชย

*การสมัครสมบูรณ์

90นายกษิ ศรีสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

91นายกันทรากร โพธิ์ไพโรจน์ชัย

*การสมัครสมบูรณ์

92นางสาวกนิษฐา หนูปาน

*การสมัครสมบูรณ์

93นางสาวเดวิดา อักษรเพียร

*การสมัครสมบูรณ์

94นางสาวณัฐชยา โภคาเลิศ

*การสมัครสมบูรณ์

95นางสาวศดานันท์ นาคพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

96อดินันท์ เบ็ญนา

*การสมัครสมบูรณ์

97นางสาวอภิสรา ลิ่มสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

98นางสาวอารียา โพธิ์ไพโรจน์ชัย

*การสมัครสมบูรณ์

99นาย่พาณิชย์ ทิพยชล

*การสมัครสมบูรณ์

100นางสาวพรนภัส สุทิน

*การสมัครสมบูรณ์

101นางสาวกชนภัส ชูเมือง

*การสมัครสมบูรณ์

102นายวิญฤทธิ์ ประสาลิกา

*การสมัครสมบูรณ์

103นายชลกร เพชรจุฑา

*ขาดคุณสมบัติ

104นางสาว ปิณฑิรา เกยทอง

*การสมัครสมบูรณ์

105นางสาวปริณยาฎา ชูวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

106เด็กชายทีฆายุ สิงดำ

*ขาดคุณสมบัติ

107นางสาวภัทรีญา สุวรรณประเสริฐ

*การสมัครสมบูรณ์

108นางสาวชนัญญา ชัยภิบาล

*การสมัครสมบูรณ์

109นายสิรภพ จันทร์สืบเเถว

*การสมัครสมบูรณ์

110นางสาวนานา จิตรพัฒนากุล

*การสมัครสมบูรณ์

111นางสาวจัสมิน หลานหลงส้า

*การสมัครสมบูรณ์

112นางสาวอัญชิสา บรรพต

*การสมัครสมบูรณ์

113ณัฐมน พรหมมาศ

*การสมัครสมบูรณ์

114นางสาวณิชารีย์ สุทินวงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

115นางสาวรมิดา กุศลนุกร

*การสมัครสมบูรณ์

116นางสาวสิริยากร บุญเดช

*การสมัครสมบูรณ์

117นางสาวภัทรศยา รัตนสังข์

*การสมัครสมบูรณ์

118นางสาวอิงกมล มีแต้ม

*การสมัครสมบูรณ์

119นางสาวศุภาภรณ์ ทรงคุณ

*การสมัครสมบูรณ์

120นางสาวกุลปาลี ปะจันทบุตร

*การสมัครสมบูรณ์

121นางสาวพรรณกวี นพรัตน์โมรา

*การสมัครสมบูรณ์

122นายปรมะ ทั่วไตรภพ

*การสมัครสมบูรณ์

123นางสาวทนัญญา จะทอ

*การสมัครสมบูรณ์

124นางสาวศยมล แซ่ตัน

*การสมัครสมบูรณ์

125นางสาวซันฟาร์ญ่า ชูแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

126นางสาวนฤชยา ยิ้มสถาน

*การสมัครสมบูรณ์

127นางสาวธัญณิชา ศรีชลธาร

*การสมัครสมบูรณ์

128นางสาวสุพรรษา วงศ์รักษ์งาน

*การสมัครสมบูรณ์

129นางสาวศุภาพิชญ์ เถาเมฆ

*รอการชำระเงิน

130นางสาวหทัยรัตน์ รัตนชาติ

*การสมัครสมบูรณ์

131นางสาวศศิกานต์ เต็มสังข์

*ขาดคุณสมบัติ

132นายกิตติพศ แซ่อ๋อง

*การสมัครสมบูรณ์