ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1นางสาวพรชนก หนาวเยี่ยม

*การสมัครสมบูรณ์

2นายณัฐกร วิมลวัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กชายวรพล ปุพเพตะนันท์

*การสมัครสมบูรณ์

4นางสาวธมลวรรณ สงวนสินธ์

*การสมัครสมบูรณ์

5นางสาวกายญาดา เคย์ คัมมินส์

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กหญิงเมษณี มณีมาศ

*ขาดคุณสมบัติ

7นางสาวอรวรา บรรทอง

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงกชวรรณ บุหลัน

*การสมัครสมบูรณ์

9นายคณิน จันทวี

*การสมัครสมบูรณ์

10นางสาวพัชชา แสนใจ

*การสมัครสมบูรณ์

11นางสาวจุฑามณี มิตรใจดี

*ขาดคุณสมบัติ

12นางสาวนันทิชา พูลทอง

*การสมัครสมบูรณ์

13นางสาวพิมพ์ชนก บุญประเสริฐ

*รอการชำระเงิน

14นางสาวจุฑารัตน์ มิตรใจดี

*ขาดคุณสมบัติ

15นางสาวณิชกานต์ ทองย้อย

*การสมัครสมบูรณ์

16นางสาวปัณฑิตา สังข์อุไร

*การสมัครสมบูรณ์

17นางสาวนัชชา วรเลิศ

*การสมัครสมบูรณ์

18นางสาวธันยพร เหลือเเหล่

*การสมัครสมบูรณ์

19นายณัฐวัชต์ มหันตพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

20นางสาวณิชมน พึ่งเเรง

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กหญิงวาลีรัตน์ อินทรไชโย

*การสมัครสมบูรณ์

22นางสาวญาณิศา ทองขจร

*การสมัครสมบูรณ์

23นายธนชัย สุมาลัย

*การสมัครสมบูรณ์

24นางสาวศศิพิมพ์ แซ่เอี๋ยว

*การสมัครสมบูรณ์

25เด็กหญิงปุณยนุช แก้วหะนาม

*ขาดคุณสมบัติ

26เด็กชายศุภวิชญ์ บัวทอง

*การสมัครสมบูรณ์

27นายกฤติน ยินห้อง

*การสมัครสมบูรณ์

28เด็กหญิงกัญญาภัค เอี๋ยวสกุล

*การสมัครสมบูรณ์

29นายนภัสดล แพน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

30นางสาวพรรษชล บุรพชนก

*การสมัครสมบูรณ์

31นางสาวกมลณัชย์ สีสุข

*การสมัครสมบูรณ์

32นางสาวรัญชกร สรรเสริญ

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กชายปวริศ สุทธินนท์

*การสมัครสมบูรณ์

34นายฌัชพล ตันมณีประเสริฐ

*การสมัครสมบูรณ์

35นายกรวิชญ์ ชลชวลิต

*การสมัครสมบูรณ์

36นางสาวพิชชา แก้วพิทักษ

*การสมัครสมบูรณ์

37นางสาวภูษิดา เสียงซ่วน

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กชายฐปกร เจียมตัว

*การสมัครสมบูรณ์

39นายอานุภาพ บุญรักษ์

*ขาดคุณสมบัติ

40นายธนภูมิ ธเนศนินาท

*การสมัครสมบูรณ์

41นางสาวพิทยาภรณ์ ส่งบำเพ็ญ

*การสมัครสมบูรณ์

42เด็กชายเตชิต เปรมปรีชากุล

*การสมัครสมบูรณ์

43นายณัฐดนัย มิมูนิ

*การสมัครสมบูรณ์

44นายอัฟฟาน สาเก

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กหญิงนพภัสสร ชัยฉัตรพัฒน์

*การสมัครสมบูรณ์

46นายศุภกิตติ์ บุญแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

47นายสิทธินันท์ ทิพย์แก้ว

*ขาดคุณสมบัติ

48นางสาวอมราวดี ณ ละเอียด

*การสมัครสมบูรณ์

49นางสาวอารียา หมีทอง

*การสมัครสมบูรณ์

50นางสาวนภัสกร ภูผา

*การสมัครสมบูรณ์

51นางสาวสุภัคศิริ มหันตมรรค

*การสมัครสมบูรณ์

52นางสาวฐิติมา ชูไชย

*ขาดคุณสมบัติ

53นายธนภัทร หวามา

*ขาดคุณสมบัติ

54นายนลธวัช สุนธารักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

55นางสาวนาเดีย บุหงา

*การสมัครสมบูรณ์

56นางสาวนภัสศรัณย์ งานประเสริฐกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

57นางสาวกฤตธกร ยอดรักษ์

*ขาดคุณสมบัติ

58นางสาวมุกวิเศษ ภู่ระย้า

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กหญิงคณิศรา ดำช่วย

*การสมัครสมบูรณ์

60นางสาวปพิชญา ประทีป ณ ถลาง

*การสมัครสมบูรณ์

61นางสาวทองทิพย์ กุลบัส

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กหญิงอวิกา เจษฎ์พัฒนานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

63นายอชิระ มีทอง

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขุนบรรเทิง

*การสมัครสมบูรณ์

65นางสาวแพรทิพย์ กุลน้อย

*การสมัครสมบูรณ์

66นางสาวธันวาภรณ์ ชูเหล็ก

*การสมัครสมบูรณ์

67นางสาววิกันดา เสมศักดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

68เด็กหญิงนิชาฎา คะหะปะนะ

*การสมัครสมบูรณ์

69นางสาวอินทิรา คลองยวน

*รอการชำระเงิน

70นางสาวปาณิสรา จันทร์นวล

*การสมัครสมบูรณ์

71นายเตชิต ศิริพนมกุล

*รอการชำระเงิน

72นางสาวพัทธรัตน์ ทรัพย์มะณี

*การสมัครสมบูรณ์

73นายธนกร ชูสุวรรณ

*การสมัครสมบูรณ์

74นายจิรทีปต์ แสงจันทร์

*การสมัครสมบูรณ์

75นายธนพล เพียรกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

76เด็กหญิงชยามล ส่องแสง

*การสมัครสมบูรณ์

77นายเกเบรียล แบนฮาร์ท

*การสมัครสมบูรณ์

78เด็กหญิงจิดาภา รัตนศิริเนตร

*การสมัครสมบูรณ์

79เด็กชายสิริวัฒน์ ลีละหุต

*การสมัครสมบูรณ์

80นายอดิเทพ รุ่งโรจน์ชัชวาล

*การสมัครสมบูรณ์

81เด็กหญิงรมย์รัมภา การะยะ

*การสมัครสมบูรณ์

82นางสาวกัณฑ์พิชญา คงสา

*การสมัครสมบูรณ์

83นายณณิธิ อารีการ

*การสมัครสมบูรณ์

84นายภาวิน เวชพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

85นางสาวเขมจิรา ขจิตต์

*การสมัครสมบูรณ์

86นางสาววรณัน ตันนิมิตรกุล

*การสมัครสมบูรณ์

87เด็กชายยศธร แก้วชนะ

*การสมัครสมบูรณ์

88เด็กหญิงกานต์ธิรา สุขคุ้ม

*การสมัครสมบูรณ์

89เด็กชายไกรวุฒิ สาคร

*การสมัครสมบูรณ์

90นางสาวตุศิตา สวัสดิ์รักษา

*การสมัครสมบูรณ์

91นางสาวแพรพลอย ภาวศุทธิรัตน์

*การสมัครสมบูรณ์

92นางสาวนันท์นภัส สุนทรา

*การสมัครสมบูรณ์

93นางสาวนุชวรา แซ่หลี่

*การสมัครสมบูรณ์

94นางสาวชนนิกานต์ ศรีกาญจน์

*การสมัครสมบูรณ์

95เด็กหญิงวิภารัตน์ อรรถธรรม

*การสมัครสมบูรณ์

96เด็กหญิงกฤตพร อังกูรจีรทีปต์

*การสมัครสมบูรณ์

97นายศิรวิทย์ ศรีสวัสดิ์

*การสมัครสมบูรณ์

98นางสาวณัฏฐณิชา อภิไชยาวาทย์

*ขาดคุณสมบัติ

99นางสาวหงษ์รัตน์ บุญโยดม

*การสมัครสมบูรณ์

100เด็กหญิงปานตะวัน อรัญชัยยะ

*ขาดคุณสมบัติ

101นางสาวพัฒน์วดี กฤษณาพันธ์

*การสมัครสมบูรณ์

102นายธีรพล แซ่น่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

103นายธีรวัต แซ่น่ำ

*การสมัครสมบูรณ์

104นางสาวปาริชาติ ราชนาวี

*การสมัครสมบูรณ์

105นางสาวณัฏฐรินทรา โกยศิริพงศ์

*การสมัครสมบูรณ์

106เด็กชายนนทพันธุ์ แก้วออด

*การสมัครสมบูรณ์

107นายคมกริช สาลิกา

*การสมัครสมบูรณ์

108นางสาวมลธิชา หนุ้ยหมัน

*การสมัครสมบูรณ์

109นางสาวชนกานต์ นิธิมัย

*รอการชำระเงิน

110นางสาวชนกานต์ นิธิมัย

*การสมัครสมบูรณ์

111นางสาวฟาฮาน่า มาสตูล

*การสมัครสมบูรณ์

112นายวัลดารุส บุตรหมัน

*การสมัครสมบูรณ์

113เด็กชายเศรษฐสิริ จริตงาม

*การสมัครสมบูรณ์

114นางสาววิษณุมายา คาพปารัต

*การสมัครสมบูรณ์

115นายธรณินทร์ อ่อนแก้ว

*การสมัครสมบูรณ์

116นางสาวสุรีพร เดชอรัญ

*รอการชำระเงิน

117นางสาวสุรีพร เดชอรัญ

*การสมัครสมบูรณ์