โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ


รายงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 แบ่งตามประเภท
สรุปยอดเวลา 16:30 น. ของทุกวัน ในเขตพื้นที่บริการ(คน) ทั่วไป(คน) สมัครรวม(คน)
11 มีนาคม 2566 0 0 0
12 มีนาคม 2566 0 0 0
13 มีนาคม 2566 0 0 0
14 มีนาคม 2566 0 0 0
15 มีนาคม 2566 0 0 0
รวม 0 0 0