โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ


รายงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


สรุปยอดเวลา 16:30 น. ของทุกวัน ม.3 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น รวม
11 มีนาคม 2566 0 0 0
12 มีนาคม 2566 0 0 0
13 มีนาคม 2566 0 0 0
14 มีนาคม 2566 0 0 0
15 มีนาคม 2566 0 0 0
รวม 0 0 0