ระบบรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสตรีภูเก็ต


ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการ Cambridge (IPC Year 8)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1