ระบบรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสตรีภูเก็ต


ใบสมัครสอบเข้า

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และ

โครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567