ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP/IPC Year 10 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร :